Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Хабiн Роман Рiнатович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
4. Код за ЄДРПОУ
33599166
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 528-04-19 (044) 528-04-19
6. Електронна поштова адреса
mav@development-ua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.invest-budresurs.informs.net.ua в мережі Інтернет 20.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 20.12.2017 Облігація підприємства цільова 2293131 310655180.00 1895.53
Зміст інформації:
Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 10 % статутного капiталу, прийнято Загальний Зборами учасникiв ТОВ «Iнвест-Будресурс» та затверджено Протоколом Загальних Зборiв учасникiв ТОВ «Iнвест-Будресурс» № 20/12-2017 вiд 20 грудня 2017 р. Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуваннi брали участь двi особи, якi надiленi правом голосування 100% голосiв. З питань порядку денного рiшення прийняте одноголосно, двома особами, якi володiють 16 388 822,00 (шiстнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять двома) голосами – 100%.
Рiшення про вiдкрите/публiчне розмiщення iменних цiльових звичайних (незабезпечених) облiгацiй. Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, бездокументарнi. Облiгацiї випускаються у трьох серiях: Серiя С – 2 237 614 штук, номiнальною вартiстю - 120,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 268 513 680,00 грн.; Серiя D – 55 350 штук, номiнальною вартiстю - 170,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 9 409 500,00 грн.; Серiя Е – 167 штук, номiнальною вартiстю - 196 000,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 32 732 000,00 грн.
Порядок розмiщення облiгацiй: Розмiщення емiтованих облiгацiй вiдбувається за адресою: 01601, м. Київ, вул.. Шовковична, 42-44, 6 поверх, Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа».
Спiввiдношення вартостi облiгацiй емiтента в обiгу з урахуванням облiгацiй, якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийнняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 2171,65%.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: а) при погашеннi облiгацiй, за наявнiстю чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть вiдповiдну кiлькiсть квадратних метрiв в об’єктi нерухомостi (квартири або вбудованому нежитловому примiщеннi) загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя серiї C надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири; одна облiгацiя серiї D надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраного вбудованого нежитлового примiщення) у трьох секцiйному дванадцяти, двадцяти шести та двадцяти шести поверховому житловому будинку № 2 та отримати у власнiсть (машиномiсце) згiдно серiї облiгацiй (одна облiгацiя серiї Е надає право на отримання одного машиномiсця) у частинi одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 за адресою: м. Київ, вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Друга черга будiвництва);
б) iншi права, встановленi проспектом емiсiї облiгацiй, чинним законодавством та Договором про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.
в) Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Спосiб та порядок оплати цiнних паперiв: Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками за цiною, не меншою за номiнальну вартiсть.
Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється в нацiональнiй валютi України шляхом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв; фiзичними особами - за рахунок власних коштiв.
Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється в строк визначений в укладеному договорi купiлi-продажу, шляхом перерахування повної вартостi вiдповiдної серiї облiгацiй на рахунок Емiтента п/р № 26004212003309 в Лiвобережному вiддiленнi № 53 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО: 320478, але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдповiдної серiї.
Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй у розмiрi 100%, що складає 310 655 180,00 грн. (Триста десять мiльйонiв шiстсот п’ятдесят п’ять тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок), будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2 та будiвництва частини вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 якi входять до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвськiй, 15 у Святошинському районi м. Києва (Друга черга будiвництва), вiдповiдно до умов емiсiї.
Площа житлового будинку № 2 становить 33 499,00 кв.м. i складається з вбудованих нежитлових примiщень - загальною площею 553,50 кв.м., загальної площi квартир у будинку - загальною площею 24 039,90 кв.м. Кiлькiсть квартир в житлового будинку № 2 становить 362 шт.
Загальна площа частини вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 становить 4614,0 кв.м. Кiлькiсть машиномiсць в частинi вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 становить 167 шт.
Проектом передбачено будiвництво 12,26,26 - поверхового житлового будинку № 2, , а також частини одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2.
Не передбачається конвертацiя цiнних паперiв.
Серiя облiгацiй Дата початку погашення Дата закiнчення погашення
С 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.
D 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.
E 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.