Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Хабiн Роман Рiнатович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.08.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
4. Код за ЄДРПОУ
33599166
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 528-04-19 (044) 528-04-19
6. Електронна поштова адреса
mav@development-ua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.08.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.invest-budresurs.informs.net.ua в мережі Інтернет 17.08.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 17.08.2017 Облігація підприємства цільова 2293131 310655180.00 1895.53
Зміст інформації:
Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 25 % статутного капiталу, прийнято Загальний Зборами учасникiв ТОВ «Iнвест-Будресурс» та затверджено Протоколом Загальних Зборiв учасникiв ТОВ «Сервiс-Технобуд» № 17/08-2017 вiд 17 серпня 2017 р. Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуваннi брали участь двi особи, якi надiленi правом голосування 100% голосiв. З питань порядку денного рiшення прийняте одноголосно, трьома особами, якi володiють 16 388 822,00 (шiстнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять двома) голосами – 100%.
Рiшення про вiдкрите/публiчне розмiщення iменних цiльових звичайних (незабезпечених) облiгацiй. Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, бездокументарнi. Облiгацiї випускаються у трьох серiях: Серiя С – 2 237 614 штук, номiнальною вартiстю - 120,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 268 513 680,00 грн.; Серiя D – 55 350 штук, номiнальною вартiстю - 170,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 9 409 500,00 грн.; Серiя Е – 167 штук, номiнальною вартiстю - 196 000,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 32 732 000,00 грн.
Порядок розмiщення облiгацiй: Розмiщення емiтованих облiгацiй вiдбувається за адресою: 01601, м. Київ, вул.. Шовковична, 42-44, 6 поверх, Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа».
Спiввiдношення вартостi облiгацiй емiтента в обiгу з урахуванням облiгацiй, якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийнняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 2171,65%.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: а) при погашеннi облiгацiй, за наявнiстю чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть вiдповiдну кiлькiсть квадратних метрiв в об’єктi нерухомостi (квартири або вбудованому нежитловому примiщеннi) загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя серiї C надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири; одна облiгацiя серiї D надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраного вбудованого нежитлового примiщення) у трьох секцiйному дванадцяти, двадцяти шести та двадцяти шести поверховому житловому будинку № 2 та отримати у власнiсть (машиномiсце) згiдно серiї облiгацiй (одна облiгацiя серiї Е надає право на отримання одного машиномiсця) у частинi одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 за адресою: м. Київ, вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Друга черга будiвництва);
б) iншi права, встановленi проспектом емiсiї облiгацiй, чинним законодавством та Договором про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.
в) Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Спосiб та порядок оплати цiнних паперiв: Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками за цiною, не меншою за номiнальну вартiсть.
Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється в нацiональнiй валютi України шляхом внесення готiвкових коштiв через банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв; фiзичними особами - за рахунок власних коштiв.
Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється в строк визначений в укладеному договорi купiлi-продажу, шляхом перерахування повної вартостi вiдповiдної серiї облiгацiй на рахунок Емiтента п/р № 26004212003309 в Лiвобережному вiддiленнi № 53 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО: 320478, але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдповiдної серiї.
Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй у розмiрi 100%, що складає 310 655 180,00 грн. (Триста десять мiльйонiв шiстсот п’ятдесят п’ять тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок), будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2 та будiвництва частини вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 якi входять до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвськiй, 15 у Святошинському районi м. Києва (Друга черга будiвництва), вiдповiдно до умов емiсiї.
Площа житлового будинку № 2 становить 33 499,00 кв.м. i складається з вбудованих нежитлових примiщень - загальною площею 553,50 кв.м., загальної площi квартир у будинку - загальною площею 24 039,90 кв.м. Кiлькiсть квартир в житлового будинку № 2 становить 362 шт.
Загальна площа частини вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 становить 4614,0 кв.м. Кiлькiсть машиномiсць в частинi вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 становить 167 шт.
Проектом передбачено будiвництво 12,26,26 - поверхового житлового будинку № 2, , а також частини одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2.
Не передбачається конвертацiя цiнних паперiв.
Серiя облiгацiй Дата початку погашення Дата закiнчення погашення
С 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.
D 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.
E 30 вересня 2020 р. 29 вересня 2021 р.