Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Хабiн Роман Рiнатович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2015
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33599166
4. Місцезнаходження
01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 596-18-15 (044) 596-18-15

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.invest-budresurs.informs.net.ua в мережі Інтернет 22.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
19. Примітки:
Iнформацiї про випуски акцiй та iншiх цiнним паперiв - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не випускав акцiї i iншi цiннi папери; Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юр. осiб - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не створював юр. осiб; Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) -не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не складав фiн. звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). ?нформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, в зв'язку з тим, що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 262603
3. Дата проведення державної реєстрації 06.07.2005
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 16388822.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна, 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах, 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства Вищий орган управлiння - Загальнi збори учасникiв товариства. Виконавчий орган - директор. Контрольний орган товариства - Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Прорiзне вiддiлення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"
2) МФО банку 300670
3) поточний рахунок 26003001016351
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Прорiзне вiддiлення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"
5) МФО банку 300670
6) поточний рахунок 26003001016351
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виконання будiвельних робiт № IУ 115133230783 19.11.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис дозвiл виданий на перiод будiвництва

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хабiн Роман Рiнатович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 701737 Святошиським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження 1965
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Начальник юридичного вiддiлу
8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бут Валентина Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 277354 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4. Рік народження 1975
5. Освіта Середня спецiальна
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «Будiнвест-Проект», Головний бухгалтер
8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пашковська Iрина Дмитрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ 060760 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4. Рік народження 1975
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Фiнансовий директор
8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Група "АСКР"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 31747036
4. Місцезнаходження 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 203
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.03.2014
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 599-8-555 (044) 599-8-555
8. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
9. Опис Проведення аудиторської перевiрки
1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 31752402
4. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-25-50 (044) 490-25-54
8. Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
9. Опис Визначення та оновлення кредитного рейтингу боргового iнструменту
1. Найменування ПАТ "Українська бiржа"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 36184092
4. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 399339
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 495-74-74 (044) 495-74-73
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис Укладенi договори на проведення розмiщення цiнних паперiв
1. Найменування ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 19364259
4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 580074
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.12.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 537-74-53 (044) 537-74-53
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
9. Опис д/н
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності вiдсутнiй
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591-04-00, 591-04-40 (044) 482-52-14
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
9. Опис Обслуговування емiсiй цiнних паперiв.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27.11.2013 223/2/2013 НКЦПФР цільові 55.00 775779 Документарні іменні 42667845.00 0.000 0 0.00 15.03.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "Iнвест-Будресурс" № 25/11-2013 вiд 25.11.2013.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 14 березня 2016 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
28.11.2013 224/2/2013 НКЦПФР цільові 60.00 43086 Документарні іменні 2585160.00 0.000 0 0.00 13.03.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "Iнвест-Будресурс" № 25/11-2013 вiд 25.11.2013.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 14 березня 2016 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. Розмiщення вiдкрите (публiчне).

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 76977.770 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Позика Договiр №П-28/03 28.03.2011 6347.77 0.300 26.11.2015
Позика Договiр №П-19/05 19.05.2012 13730.000 0.300 26.11.2015
Позика Договiр №П-04/12 04.12.2012 4700.000 0.300 30.11.2015
Позика Договiр №П-11/02 11.02.2013 1300.000 0.300 08.02.2016
Позика Договiр №П-23/08 23.08.2013 2000.000 0.300 21.08.2015
Позика Договiр №П-10/2/09 10.09.2013 18000.000 0.300 08.09.2015
Позика Договiр №П-04/11 04.11.2013 200.000 0.300 02.11.2015
Позика Договiр №П-13/11 13.11.2013 19600.000 0.300 11.11.2015
Позика Договiр №П-21/11 21.11.2013 500.000 0.300 19.11.2015
Позика Договiр №П-17/12 17.12.2013 500.000 0.300 15.12.2015
Позика Договiр №П-16/05 16.05.2013 1000.000 0.300 14.05.2015
Позика Договiр №П-25/14 25.04.2014 400.000 0.300 23.04.2016
Позика Договiр №П-15/12 15.12.2014 4700.00 0.300 14.12.2015
Позика Договiр №П-18/12 18.12.2014 2000.00 0.300 17.12.2015
Позика Договiр №П-24/12 24.12.2014 2000.00 0.300 23.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 45253.005 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 45253.005 X X
Облiгацiї серiї А 27.11.2013 42667.845 0.000 15.03.2016
Облiгацiї серiї В 27.11.2013 2585.16 0.000 15.03.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 23.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 4830.000 X X
Інші зобов'язання X 1649.225 X X
Усього зобов'язань X 128733.00 X X
Опис: д/н

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). Станом на 31.03.2015 р. вiд продажу цiльових облiгацiй на будiвництво житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 було залучено коштiв у сумi 35 959 864,83 грн. Станом на 31.03.2015 р. було використано кошти на будiвництво житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 у сумi 18 488 786,02 грн. Виконання плану будiвництва житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 становить 17,07%. Виконанi роботи з будiвництва житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3, а саме: будiвництво побутового мiстечка, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика, винесенi iнженернi мережi з пiд плям будiвництва, знесенi зеленi насадження з пiд плям забудови, землянi роботи по влаштуванню котловану, пiдготовчi роботи, влаштування паль, влаштування ростверку. Виконуються роботи з будiвництва житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3, а саме: возведення монолiтних конструкцiй сьомого поверху будинку, позамайданчиковi мережi, часткова цегляна кладка, гiдроiзоляцiя вертикальних стiн. На проектнi роботи житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 використанi кошти у сумi - 684 065,41 грн. На пiдряднi роботи житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 використанi кошти у сумi - 13 303 872,86 грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.10
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01015, м. Київ, вул.Iвана Мазепи, будинок 38
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 56 55 0
первісна вартість 1001 89 90 0
накопичена амортизація 1002 33 35 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 227 222 0
первісна вартість 1011 331 353 0
знос 1012 104 131 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 10154 10154 0
первісна вартість 1016 10154 10154 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

21282

21282

0
інші фінансові інвестиції 1035 29260 29712 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 60979 61425 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 23407 24018 0
Виробничі запаси 1101 58 58 0
Незавершене виробництво 1102 23349 23960 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 130 193 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6069

6120

0
з бюджетом 1135 5064 5170 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15966 15965 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3989 2272 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 3989 2272 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 54625 53738 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 115604 115163 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16389 16389 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -29237 -29959 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -12848 -13570 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 45253 45253 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 45253 45253 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 286 304 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 23 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 60 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 120 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 82913 82973 0
Усього за розділом IІІ 1695 83199 83480 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 115604 115163 0

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 53 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

53

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 660 ) ( 439 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 409 )
Інші операційні витрати 2180 ( 57 ) ( 232 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 664 ) ( 1080 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 170
Інші доходи 2240 0 16787
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 57 ) ( 1347 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 16787 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 719 ) ( 2257 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3 6
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 722 ) ( 2263 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -722 -2263

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 453 212
Відрахування на соціальні заходи 2510 167 78
Амортизація 2515 29 19
Інші операційні витрати 2520 679 8146
Разом 2550 1328 8455

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 19788
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 799 )

( 3373 )
Праці 3105 ( 243 ) ( 71 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 123 ) ( 35 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 53 ) ( 15 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 500 ) ( 4458 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 1678 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1718 10158
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 19787
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 2 170
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 19957
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 32796 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -32796
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1716 -2681
Залишок коштів на початок року 3405 3988 5753
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2272 3072

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв заповнюється за прямим методом.
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16389 0 0 0 -29959 0 0 -13570
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 16389 0 0 0 -29959 0 0 -13570
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -722 0 0 -722
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -722 0 0 -722
Залишок на кінець року 4300 16389 0 0 0 -30681 0 0 -14292

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.