Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Код за ЄДРПОУ 33599166
3. Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 528-04-19 (044) 528-04-19
5. Електронна поштова адреса mav@development-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.invest-budresurs.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. та заявою вiд 22.04.2016 р. Харлапiн Дмитро Євгенович, паспорт серiї КВ 334997 виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл., Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням виконання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 22.04.2016 р. Перебував на посадi 3 рокiв 0 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Зєнкову Iрину Валентинiвну, паспорт серiї КН 008987 виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду фiнансового аналiтика ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займала посади Директора ТОВ «Центр Технiчної Iнвентаризацiї» та Заступника директора ТОВ «Хрещатикбудiнвест». Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. обрали (переобрали) Голову Ревiзiйної комiсiї Пашковську Iрину Дмитрiвну, паспорт серiї ТТ 060760 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду фiнансового директора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займала посади та займає за сумiсництвом Генеральний директор ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд», Фiнансовий директор ТОВ "Сервiс-Технобуд" та Директор ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ». Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. обрали (переобрали) Члена Ревiзiйної комiсiї Хрупчик Марiю Юхимiвну, паспорт серiї СМ 469872 виданий ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київськiй обл. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займала посади та займає за сумiсництвом Головний бухгалтер ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд», Головний бухгалтер ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ», Головний бухгалтер ТОВ «ВК-Iнвестбуд», Головний бухгалтер ТОВ «Київський Архiтектурно-Проектний Альянс» та Головний бухгалтер ТОВ «Юкрейнiан Девелопмент Партнерс». Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хабiн Роман Рiнатович
Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.04.2016
(дата)