Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Хабiн Роман Рiнатович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33599166
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 528-04-19 (044) 528-04-19
6. Електронна поштова адреса
mav@development-ua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.03.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.invest-budresurs.informs.net.ua в мережі Інтернет 26.03.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки
Iнформацiї про випуски акцiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, дисконтнi облiгацiї, процентнi облiгацiї та iншiх цiнним паперiв - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не випускав акцiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, дисконтнi облiгацiї, процентнi облiгацiї та iншi цiннi папери; Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юр. осiб - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не створював юр. осiб; Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) -не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не складав фiн. звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, в зв'язку з тим, що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Дивiденди емiтентом не виплачувались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 262603
3. Дата проведення державної реєстрації
06.07.2005
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
21388822.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння та контролю Товариством є: - вищий орган Товариства – Загальнi збори учасникiв; - виконавчий орган - Директор; - контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Компетенцiєю Загальних зборiв учасникiв є прийняття рiшень з усiх питань дiяльностi товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами учасникiв до компетенцiї виконавчого органу. Загальнi збори учасникiв складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства‚ призначається Загальними зборами учасникiв Товариства. Директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства‚ крiм тих‚ що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Директор не може бути одночасно головою Загальних зборiв учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв можуть передати частину своїх повноважень до компетенцiї директора Товариства. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї i прав, визначених Статутом та рiшенням Загальних зборiв учасникiв. Контроль за дiяльнiстю директора й адмiнiстрацiї Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами учасникiв iз їх числа в кiлькостi трьох осiб (по одному представнику вiд кожного учасника та один представник за спiльною згодою сторiн) строком до 3 рокiв i працює на пiдставi чинного законодавства. Директор не може бути членом ревiзiйної комiсiї.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Лiвобережневiддiлення № 53 АБ «УКРГАЗБАНК»
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26004212003309
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26000012024264

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виконання будiвельних робiт IУ 115141120529 22.04.2014 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис дозвiл виданий на перiод будiвництва
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 16.03.2017 uaBB
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 01.06.2017 uaBB
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 22.08.2017 uaBB
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 12.12.2017 uaBB

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", яке дiє вiд свого iменi та за рахунок ПЗНВIФ "МIСЬКИЙ КВАРТАЛ" 34981382 01103Україна м. Київ вул. Михайла Драгомирова, буд. 18, прим.3 40.27
ТОВ «Сiтi Ван Девелопмент» 37000865 01011Україна м. Київ Печерський узвiз, буд. 19 59.73
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хабiн Роман Рiнатович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
701737
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства, а саме здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм тих, що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. В 2017 року винагорода не виплачувалась. В 2017 роцi Директор не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попередня посада: Начальник юридичного вiддiлу, ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 35 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бут Валентина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
277354
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Будiнвест-Проект», Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.11.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера- Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам Товариства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за данними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. В 2017 року винагорода не виплачувалась. В 2017 роцi Головний бухгалтер не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попередня посада: Головний бухгалтер, ТОВ «Будiнвест-Проект». Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 21 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашковська Iрина Дмитрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
060760
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до 31.03.2019 року
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2017 року винагорода не виплачувалась. В 2017 роцi Голова ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду Директор ТОВ «КУА «СIТI ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мiсце роботи, м. Київ вул. Драгомирова, буд. 5, офiс 144, Генеральний директор ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд» за сумiсництвом, м. Київ, проспект Свободи, буд. 2, Фiнансовий директор ТОВ "Сервiс-Технобуд" за сумiсництвом, м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5 та Директор ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 38. Загальний стаж роботи 20 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрупчик Марiя Юхимiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
469872
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до 31.03.2019 року
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2017 року винагорода не виплачувалась. В 2017 роцi Член Ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду Фiнансовий директор ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мiсце роботи, м. Київ вул. Михайла Драгомирова, буд. 18, прим.3, Головний бухгалтер ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд» за сумiсництвом, м. Київ, проспект Свободи, буд. 2, Головний бухгалтер ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 38, Головний бухгалтер ТОВ «Київський Архiтектурно-Проектний Альянс» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 18, Головний бухгалтер ТОВ «Юкрейнiан Девелопмент Партнерс» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 38-б, к.12. Загальний стаж роботи 40 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мимоход Андрiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
924732
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», внутрiйшнiй аудитор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.06.2017 до 31.03.2019 року
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2017 року винагорода не виплачувалась. В 2017 роцi Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 19/06-17 вiд 19.06.2017 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Мимохода Андрiя Володимировича, паспорт серiї МА 924732 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. з 19.06.2017 р. по 31.03.2019 р. Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 19-06/17 вiд 19.06.2017 р. та заявою вiд 19.06.2017 р. Зєнкова Iрина Валентинiвна, паспорт серiї КН 008987 виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням виконання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 19.06.2017 р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду внутрiшнiй аудитор ТОВ «ТОВ «КУА «СIТI ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мiсце роботи, м. Київ вул. Драгомирова, буд. 5, офiс 144. Загальний стаж роботи 10 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Група "АСКР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31747036
Місцезнаходження 02091 Україна м. Київ Подiльский м. Київ вул. Тростянецька, буд. 6-Ж, к.186
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 203
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.03.2014
Міжміський код та телефон (044) 599-85-55
Факс (044) 599-85-55
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльский м. Київ вул. Межигiрська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 495-74-74
Факс (044) 495-74-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Велика Василькiвська, 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044) 594-11-62
Факс (044) 294-19-96
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності вiдсутнiй
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 377 72 65
Факс (044) 377 72 65
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi Україна"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33833362
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльский м. Київ Спаська, 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3681
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2015
Міжміський код та телефон 391-30-03
Факс 391-30-03
Вид діяльності аудиторськi перевiрки
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.11.2013 223/2/2013 НКЦПФР 55.00 775779 Бездокументарні іменні 42667845.00 квадратнi метри квартир в житловому будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) 15.03.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "Iнвест-Будресурс" № 25/11-2013 вiд 25.11.2013.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 14 березня 2016 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
 

XI. Опис бізнесу

ТОВ "Iнвест-Будресурс" створено в 2005 р. В 2013 року розпочалося будiвництво житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва), яке закiнчилося в 2017 роцi. В 2018 роцi плануємо розпочати будiвництво житлового будинку № 2, а також частини одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 якi входять до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). ТОВ "Iнвест-Будресурс" в 2017 роцi не проводило приєднання, подiл, злиття, перетворення, видiл.
 
Органiзацiйна структура емiтента: вищий орган – Загальнi збори учасникiв; виконавчий орган - Директор; контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. У 2017 роцi вiдбулися змiни у розподiлу частки засновникiв Товариства, частка ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ "МIСЬКИЙ КВАРТАЛ" складає 40,27% статутного капiталу, частка ТОВ "СIТI ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ" складає 59,73% статутного капiталу.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 17 працiвникiв.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 працiвник.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 працiвникiв.
Фонд оплати працi: 2217295,73 грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення 103476,88 грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: планується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiвю.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Протягом звiтного перiоду емiтент не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
 
Облiкова полiтика емiтента встановлена наказом вiд 04.01.2013 р. вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07. 1999 р. №996-14. Прийнято проводити прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї з корисним строком використанням в залежностi вiд виду основних засобiв. Вибуття запасiв вiдбувається за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi, рiзниця мiж собiвартiстю i вартiстю погашення фiнансових iнвестицiй амортизується.
 
Основним видом дiяльностi емiтента є будiвництво, яке розпочато у 2013 р. та закiнчилося у 2017 роцi. Ця дiяльнiсть не має сезонного характеру. Основними клiєнтами та ринками збуту є переважно фiзичнi особи. Методом продажу є реалiзацiя цiльових, iменних облiгацiй, емiтованих пiдприємством. Емiтент не здiйснює та не здiйснював реалiзацiю нiяких робiт та послуг, окрiм вищевказаного будiвництва. Для будiвництва житлового будинку пiдприємство заключає договори на поставку сировини з виробниками будiвельних матерiалiв. Iснує близько 10 основних постачальникiв, якi поставляють бетон, цеглу, арматуру, щебень та iнше. Цiни на будiвельни матерiали зросли у порiвняннi з 2015 роком на 15-20%. Виробництво пiдприємства розвивається стрiмко. На ринку нерухомостi дуже мало товару, який є конкурентно здатним завдяки якостi будiвництва та мiсцезнаходженню будiвництва. Загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi будiвництва:
Будiвельна галузь на теперiшнiй час кризового становища країни характеризується наступними тенденцiями:
- iснує стабiльний попит на новозбудоване житло, але вiн обмежений вiдсутнiстю iнститутiв кредитування будiвництва житла, зниженням доходiв населення та нестабiльною економiчною ситуацiєю в країнi;
- непередбачувальнiсть щодо питання формування цiнової полiтики на новозбудоване житло;
- зниження активностi банкiвських установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування;
- сталий попит на будiвельно-монтажнi роботи;
- впровадження новiтнiх будiвельних технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт.
Особливостями розвитку галузi є:
- низька забезпеченiсть населення житлом;
- застарiлий житловий фонд;
- висока ступiнь зносу житлового фонду.
Основними конкурентами Емiтента є: група компанiй «Iнтеграл-Буд», Державне публiчне акцiонерне товариство «Будiвельна компанiя «Укрбуд», ПАТ ХК "Київмiськбуд", ККУП «Фiнансова компанiя «ЖИТЛО-IНВЕСТ», ЗАТ «Нацiональна будiвельна компанiя».
 
У 2011 р. емiтентом було придбано нежитлове примiщення загальною площею 266,80 кв.м., яке було продано у 2012 р. У 2012 р. емiтентом було придбано нежитлове примiщення загальною площею 261,10 кв.м. У 2013 р. та 2014 р. були придбанi цiннi папери, якi були частково були реалiзованi у 2013 р., 2014 р., 2015 р.та 2016 р. У 2015 р. емiтентом були придбанi житловi примiщення загальною площею 2902,60 кв.м., з яких 3 житлових примiщеннь загальною рлощею 340,8 кв.м. будуть пожертвованi неприбутковiй органiзацiї в 2016 роцi, а 33 житлових примiщеннь загальною рлощею 2561,8 кв.м. були переданi в рахунок виконання забов`язань за договором пайової участi у будiвництвi житла Головному управлiннi розвiдки Мiнестерства оборони України в 2016 р. В 2016 р. були придбанi та переданi Головному управлiннi розвiдки Мiнестерства оборони України 6 квартир загальною площею 290,8 кв.м. Емiтент не планує значних iнвестицiй або придбання, якi напряму пов'язанi з його господарською дiяльнiстю. В 2017 р. були придбанi та переданi Головному управлiннi розвiдки Мiнестерства оборони України 17 квартир загальною площею 869,6 кв.м. Емiтент не планує значних iнвестицiй або придбання, якi напряму пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Протягом року мiж Товариством та ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ПЗНВIФ "МIСЬКИЙ КВАРТАЛ", власником iстотної участi, було здiйснено наступнi правочини купiвлi-продажу цiнних паперiв з наступними характеристиками:
29.03.2017 продаж iменних, цiльових, забезпечених облiгацiй серiї В ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ПЗНВIФ "МIСЬКИЙ КВАРТАЛ" у кiлькостi 5 730 шт., на суму 429 750,00 грн.
Пiдстава укладання та методика цiноутворення за цими правочинами: iнвестування у iменнi, цiльовi, забезпеченi облiгацiї, для подальшого отримання вiдповiдного примiщення, для чого застосовується договiрна цiна визначена на пiдставi планової собiвартостi будiвництва та розрахункової собiвартостi будiвництва Емiтента.
Операцiй з афiлiйованими особами та членами виконавчого органу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
 
Дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з будiвництвом житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). Дата початку будiвництва становить 2013 рiк. Дата закiнчення будiвництва становить 2017 рiк. Також пiдприємство планує у 2018 роцi розпочати будiвництво житлового будинкув з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2, а також частини одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 якi входять до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). Емiтентом були придбанi основнi засоби, якi складаються з нежитлового примiщення. Iнша частина основних засобiв пiдприємства складається з офiсної технiки, меблi, кондицiонерiв та iнше що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Драгомирова, 5, офiс 146. Основнi засоби використовуються не в повному обсязi. Орендованих основних засобiв у товариства не iснує. Екологiчна ситуацiя не позначається на використаннi основних засобiв. Пiдприємство планує удосконалити мережу каналiзацiї та електричну мережу. Причини розширення та удосконалення мереж полягають у збiльшеннi у майбутньому потреб цих мереж. Розширення та удосконалення мереж буде вiдбуватися за рахунок власних та залучених коштiв.
 
Основними проблемами, є фiнансова криза в Українi та значне падiння ринку нерухомостi, яке виражене у знижиню попиту на продукт основної дiяльностi пiдприємства. В зв'язку з тим, що емiтент випустив iменнi, забезпеченi, цiльовi облiгацiї, фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, можуть обмежувати отримання вiдповiдного примiщення при погашеннi iменних, забезпечених, цiльових облiгацiй, у зв'язку з несвоєчасним введенням в експлуатацiю будiвель. Залежить вiд ризику змiни законодавства, нестабiльної полiтичної та загальної економiчної ситуацiї в Українi. Для зменьшення впливу цього фактору ризику, емiтент вживає таких заходiв: проводить ретельний вiдбiр пiдрядних органiзацiй та проводить своєчасне фiнансування об'єктiв будiвництва.
 
В 2017 роцi Емiтент не платив штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства.
 
Фiнансування дiяльностi (тоб то будiвництво житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) здiйснюється за рахунок реалiзацiї цiльових, iменних забезпеченних облiгацiй, емiтованих пiдприємством. На 31.12.2017 р. робочий капiтал складає 116339 тис. грн., що є достатнiм для поточних потреб. Товариство має можливiсть лiквiдувати короткострокову заборгованiсть за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. За оцiнками фахiвцiв емiтента, у процесi управлiння формування оборотного капiталу забезпеченi права пiдприємства i органiзацiй у поєднаннi з пiдвищенням його вiдповiдальностi за ефективне i рацiональне використання коштiв. Достатньо власних i позикових засобiв щоб забезпечити безперервнiсть руху оборотного капiталу на всiх стадiях кругообiгу, що задовольняє потреби в матерiальних i грошових ресурсах, а також забезпечує своєчаснi i повнi розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та iншими кореспондуючими ланками.
 
Специфiка дiяльностi емiтента приводить до укладання як короткострокових, так i довгострокових договорiв. Зобов'язання перед емiтентом пiдрядних органiзацiй щодо виконаних робiт, якi були виконанi у 2017 роцi, становлять - 7393,6 тис.грн. Емiтент не очiкуває прибутку вiд виконання цих договорiв, у зв'язку з тим, що грошовi кошти йшли на фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва.)
 
У планах емiтента початок будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2, а також частини одноповерхового вбудовано-прибудованого паркiнга П 2 якi входять до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). На дiяльнiсть Емiтента можуть вплинути такi фактори: непередбачувальнiсть щодо питання формування цiнової полiтики на новозбудоване житло, зниження активностi банкiвських установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування, впровадження новiтнiх будiвельних технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт, стабiлiзацiя ринку нерухомостi в Українi, низька забезпеченiсть населення житлом, застарiлий житловий фонд, висока ступiнь зносу житлового фонду, погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини.
 
Емiтент постiйно проводить вивчення попиту на житло, дослiдження ринку нерухомостi та перспектив його розвитку. Дослiдження та розробки проводяться посадовими особами емiтента, а саме спецiалiстом вiддiлу маркетингу.
 
Емiтент не виступав стороною нi у яких судових справах.
 
Iншої iнформацiї не має.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10520 11567 0 0 10520 11567
будівлі та споруди 10154 11184 0 0 10154 11184
машини та обладнання 103 121 0 0 103 121
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 262 262 0 0 262 262
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10520 11567 0 0 10520 11567
Опис Термiн користування основними засобами становить -6 рокiв, первiсна вартiсть основних засобiв становить-11479.0 тис. грн. Ступiнь зносу -2% ступiнь їх використання -98%, сума нарахованого зносу за 2017 рiк -88,0 тис. грн. Термiн користування будiвель та споруд - 25 рокiв. Ступiнь зносу - 0%, ступiнь їх використання -0% Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових основних засобiв. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутне.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -111685 -38132
Статутний капітал (тис. грн.) 21389 16389
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 21389 16389
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Одиниця вимiру - тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 248466.516 X X
у тому числі:  
Позика Договiр №П-19/05 19.05.2011 7155.380 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-04/12 04.12.2012 4700.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-11/02 11.02.2013 1300.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-16/05 16.05.2013 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-23/08 23.08.2013 2000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-10/2/09 10.09.2013 18000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-04/11 04.11.2013 200.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-13/11 13.11.2013 19600.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-21/11 21.11.2013 500.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-17/12 17.12.2013 500.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-25/04 25.04.2014 400.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-15/12 15.12.2014 4700.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-18/12 18.12.2014 2000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-24/12 24.12.2014 2000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-18/06 18.06.2015 5000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-07/1/07 07.07.2015 5000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-13/08 13.08.2015 5000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-21/10 21.10.2015 7000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-20/11 20.11.2015 2500.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-02/12 02.12.2015 8000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-04/12 04.12.2015 24000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-16/12 16.12.2015 15000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-05/02 05.02.2016 10000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-18/1/05 18.05.2016 5820.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-07/06 07.06.2016 4147.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-01/1/07 01.07.2016 1720.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-25/07 25.07.2016 3000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-02/1/08 02.08.2016 4000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-05/09 05.09.2016 600.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-12/09 12.09.2016 600.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-14/1/09 14.09.2016 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-22/09 22.09.2016 600.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-03/10 03.10.2016 300.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-06/10 06.10.2016 500.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-07/1/10 07.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-10/3/10 10.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-11/10 11.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-17/3/10 17.10.2016 2100.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-19/10 19.10.2016 3000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-26/10 26.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-02/1/11 02.11.2016 2000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-09/11 09.11.2016 1000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-15/11 15.11.2016 2000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-23/11 23.11.2016 10000.000 0.300 31.12.2018
Позика Договiр №П-03/1/04 03.04.2017 5000.000 0.300 02.04.2018
Позика Договiр №П-05/04 05.04.2017 5000.000 0.300 04.04.2018
Позика Договiр №П-07/2/04 07.04.2017 2000.000 0.300 06.04.2018
Позика Договiр №П-20/04 20.04.2017 1000.000 0.300 19.04.2018
Позика Договiр №П-28/04 28.04.2017 5000.000 0.300 27.04.2018
Позика Договiр №П-19/1/06 19.06.2017 1000.000 0.300 18.06.2018
Позика Договiр №П-21/06 21.06.2017 1000.000 0.300 20.06.2018
Позика Договiр №П-22/06 22.06.2017 3000.000 0.300 21.06.2018
Позика Договiр №П-06/1/07 06.07.2017 2000.000 0.300 05.07.2018
Позика Договiр №П-12/2/07 12.07.2017 2000.000 0.300 11.07.2018
Позика Договiр №П-24/3/07 24.07.2017 1300.000 0.300 23.07.2018
Позика Договiр №П-27/07 27.07.2017 1000.000 0.300 26.07.2018
Позика Договiр №П-03/1/08 03.08.2017 400.000 0.300 02.08.2018
Позика Договiр №П-07/08 07.08.2017 200.000 0.300 06.08.2018
Позика Договiр №П-09/2/08 09.08.2017 1150.000 0.300 08.08.2018
Позика Договiр №П-10/08 10.08.2017 2000.000 0.300 09.08.2018
Позика Договiр №П-14/1/08 14.08.2017 5600.000 0.300 13.08.2018
Позика Договiр №П-23/1/08 23.08.2017 2000.000 0.300 22.08.2018
Позика Договiр №П-07/1/09 07.09.2017 5000.000 0.300 06.09.2018
Позика Договiр №П-28/1/11 28.11.2017 4874.136 0.300 27.11.2018
Позика Договiр №П-05/12 05.12.2017 600.000 0.300 04.12.2018
Позика Договiр №П-14/12 14.12.2017 500.000 0.300 13.12.2018
Позика Договiр №П-21/12 21.12.2017 4900.000 0.300 20.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 5907.385 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 5907.385 X X
Облiгацiї серiї А 27.11.2013 5907.385 0.000 15.03.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3060.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 9120.099 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 266558.000 X X
Опис: В зв'язку iз закiнченням будiвництва будинка №3 та передачею власникам (Iнвесторам) квартир, вбудованих примiщень, за номiнальною вартiстю цiльових облiгацiй, яка нижче за балансову собiвартiсть побудованих примiщень, ТОВ за своїм балансом має непокритий збиток, який збiльшився на 73 553 тис.грн. Власний капiтал ТОВ дорiвнює мiнус 111 685 тис. грн.

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
27.11.2013 223/2/2013 42667845.00 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхове товариство "СТРОЙПОЛIС" 25401697 42667845.00
Опис Договiр добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями) № ДД 131125/001 вiд 25.11.2013р.
Предметом страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язанi з вiдшкодуванням Страхувальником збиткiв, що можуть бути завданi власникам облiгацiй серiй А, В внаслiдок неналежного виконання або невиконання ним своїх зобов’язань за облiгацiями серiй А, В якi емiтованi Страхувальником вiдповiдно проспекту емiсiї iменних цiльових забезпечених облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» (далi – Проспект емiсiї).
Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй 11 грудня 2013 року.
Дата початку погашення облiгацiй 15 березня 2016 року.
Iншi умови договору добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями):
Страховим ризиками за цим Договором є певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання.
Страховий випадок - подiя, передбачувана Договором страхування, яка вiдбулась i з настанням якої виникає обов'язок Страховика здiйснити виплату страхового вiдшкодування Страхувальнику або третiй особi.
Страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику Третьою особою майнової претензiї чи подання позову, заявлених у вiдповiдностi до норм чинного законодавства України, про вiдшкодування збиткiв в зв’язку з подiєю, що трапилась внаслiдок порушення Страхувальником умов розмiщення та погашення цiльових облiгацiй серiй А, В. Подiя може бути визнана Страховиком як страховий випадок тiльки за умови наявностi офiцiйної претензiї до Страхувальника та визнання вiдповiдними державними органами, судовими органами або самим Страхувальником вiдповiдальностi останнього за збиток завданий третiй особi.
ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗI НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
У разi настання подiї (обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, Страхувальник зобов’язаний:
При настаннi подiї, що може бути квалiфiкована як страховий випадок, Страхувальник або його представник зобов'язаний прийняти усi можливi заходи по запобiганню та зменшенню розмiру збиткiв, а також повiдомити про це компетентнi органи.
Крiм того Страхувальник зобов'язаний:
Страхувальник зобов’язаний без затримки, але у будь-якому разi не пiзнiше 72 годин (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника способом, що дозволяє об’єктивно зафiксувати факт повiдомлення, зокрема факсом за номером: 044-239-23-11.
При цьому Страхувальник повинен повiдомити:
– номер договору страхування;
– обставини настання подiї.
Письмово оформити повiдомлення про страховий випадок не пiзнiше 5-ти робочих днiв з моменту повiдомлення про його настання.
Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку.
Надати Страховику всю доступну йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для встановлення останнiм причин та наслiдкiв подiї, що вiдбулась, характеру та розмiру заподiяної шкоди.
ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКУ
Для виплати страхового вiдшкодування, Страхувальник надає такi документи:
– заяву про виплату страхового вiдшкодування;
– копiю або оригiнал Договору страхування (страхового сертифiката, полiса);
– документ, що пiдтверджує особу, одержувача страхового вiдшкодування (потерпiлу особу);
– копiя або оригiнал претензiї, висунутої третiми особами, якi зазнали збиток;
– копiя або оригiнал рiшення суду (господарського суду) та матерiалiв справи за позовом третьої особи (третiх осiб) або угоду про вiдшкодування шкоди, за яким виникає обов'язок Страхувальника вiдшкодувати збиток третiй особi (в разi його наявностi).
Страховик може вимагати надання iнших документiв, якi дають змогу з’ясувати факт, причини й обставини настання подiї, що має ознаки страхового випадку та розмiр збиткiв, яких зазнали третi особи.
Страховик має право на власний розсуд зменшити вимоги щодо документiв, визначених пунктом 10.1 Договору.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВIДМОВУ У ВИПЛАТI СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
– Рiшення про виплату або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 30 календарних днiв, з моменту надання Страхувальником всiх необхiдних документiв i вiдомостей про факт настання подiї, що має ознаки страхового випадку та документiв, що пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника.
– У разi необхiдностi проведення експертиз, iнших дослiджень, отримання вiдповiдей на запити до компетентних органiзацiй, строк прийняття рiшення про сплату або вiдмову у сплатi страхового вiдшкодування продовжується вiдповiдно на кiлькiсть днiв, розумно необхiдну для отримання вiдповiдних довiдок, рiшень, витягiв тощо, але не бiльше 3-ох мiсяцiв пiсля строку, передбаченого п.11.1 Договору.
– Страховик має право вiдстрочити виплату страхового вiдшкодування у випадку, коли у нього з’явились обґрунтованi сумнiви стосовно законностi прав одержувача на отримання страхового вiдшкодування. Вiдшкодування не виплачується до тих пiр, поки Страховиком не будуть отриманi необхiднi докази (документи компетентних органiв чи рiшення суду щодо законностi прав одержувача), але не бiльше 3-ох мiсяцiв пiсля строку, передбаченого п.11.1 Договору.
– У випадку прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, таке рiшення повiдомляється Страхувальнику в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 5 робочих днiв з моменту його прийняття.
Даний Договiр набирає чинностi, при умовi його пiдписання Сторонами та внесення першого страхового платежу Страхувальником, з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
19.06.2017 19.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.08.2017 17.08.2017 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
20.12.2017 20.12.2017 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi Україна"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33833362
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04070, Україна м. Київ, вул. Спаська, 37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3681 29.10.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 3681 П 000404 10.11.2005 до 29.10.2020 рiк
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 3681
09.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Звертаємо увагу на Примiтку «Умови в яких працює компанiя», в якiй описується операцiйне середовище в Українi. Обставини про якi йдеться у Примiтцi, можуть продовжувати негативно впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi компанiї у такiй спосiб i такою мiрою, що наразi не можуть бути визначенi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 17/183-У
05.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 09.02.2018
12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi Україна"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33833362
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04070, Україна м. Київ, вул. Спаська, 37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3681 29.10.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 3681 П 000404 10.11.2005 29.10.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 3681
09.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Звертаємо увагу на Примiтку «Умови в яких працює компанiя», в якiй описується операцiйне середовище в Українi. Обставини про якi йдеться у Примiтцi, можуть продовжувати негативно впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi компанiї у такiй спосiб i такою мiрою, що наразi не можуть бути визначенi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 17/183-У
05.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 09.02.2018
12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Учасникам ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» (компанiя), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал та Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (П(с)БО).
Основа для думки iз застереженням
Як зазначено в Примiтцi «Управлiння капiталом» власний капiтал компанiї, вiдображений в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), має вiд’ємне значення i складає (111 685) тис. грн. Пунктами 4 та 5 статтi 144 Цивiльного кодексу України передбачено, що якщо пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примiтку «Умови в яких працює компанiя», в якiй описується операцiйне середовище в Українi. Обставини про якi йдеться у Примiтцi, можуть продовжувати негативно впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi компанiї у такiй спосiб i такою мiрою, що наразi не можуть бути визначенi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., був проведений iншим аудитором, який 18 квiтня 2017 р. висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(с)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
•iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
•отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
•оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
•доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
•оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Вiталiй Гавриш.
Партнер Вiталiй Гавриш
м. Київ, Україна
12 березня 2018 р.
ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС»
фiнансова звiтнiсть на 31 грудня 2017 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату
Примiтки до фiнансової звiтностi
«IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» (далi – Товариство, Компанiя) є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, зареєстрованим i дiючим в Українi.
Компанiя зареєстрована Печерською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 06.07.2005 р. в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб за кодом ЄДРПОУ 33599166.
Компанiя згiдно iз вимогами законодавства України є компанiєю, основним напрямом дiяльностi якої є органiзацiя будiвництва житлової та комерцiйної нерухомостi, а також здiйснення операцiй з нерухомим майном.
Зареєстрований та повнiстю сплачений грошовими коштами в нацiональнiй валютi статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2017 р. складає 21 388 822 грн.
Мiсцезнаходження Компанiї: 01015, м.Київ, вул. Iвана Мазепи, буд.38.
Середня кiлькiсть працiвникiв Компанiї за 2017 рiк по штатному розкладу складає 17 осiб.
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску директором Компанiї 12 березня 2018 року.
ПРИМIТКА 2. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ КОМПАНIЯ
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi.
На тлi значного погiршення у 2014 - 2017 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування судової системи тощо з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi.
Слабкiсть нацiональної валюти, яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази по вiдношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних товарних ринках країни та високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ.
Економiчна нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i iснує ймовiрнiсть того, що справедлива вартiсть активiв та прибутковiсть Компанiї можуть знизитись.
ПРИМIТКА 3. ОСНОВИ ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31.12.2017 р., була складена вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi – П(С)БО).
Представлена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Нацiональною валютою України є гривня. Гривня є також валютою облiку Компанiї i валютою подання цiєї фiнансової звiтностi. Усi фiнансовi данi поданi у гривнях, округлених до тисяч.
ПРИМIТКА 4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Далi наведено основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися Компанiєю пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.
1. Основнi оцiнки та судження пiд час застосування принципiв бухгалтерського облiку
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на П(С)БО. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за П(С)БО, наведенi нижче.
Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво Компанiї, здiйснило оцiнку щодо можливостi подальшої безперервної дiяльностi та впевнилось, що Компанiя має ресурси для продовження дiяльностi у досяжному майбутньому. До того ж, керiвництву не вiдомо про будь-якi значнi невизначеностi, що можуть викликати значну невпевненiсть у можливостi Компанiї здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, складання фiнансової звiтностi здiйснювалось виходячи з принципу безперервностi дiяльностi.
Резерви пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
Пiд час визначення того, чи потрiбно визнавати витрати на формування резервiв пiд знецiнення, керiвництво Компанiї застосовує професiйнi судження про наявнiсть ознак, що свiдчать про зменшення майбутнiх грошових потокiв за кредитами та дебiторською заборгованiстю. Методика та припущення, що використовуються для оцiнки сум i строкiв майбутнiх грошових потокiв, постiйно аналiзуються для уникнення будь-якої розбiжностi мiж розрахунковими i фактичними витратами.
Визначення критерiю суттєвостi (iстотностi) iнформацiї в фiнансовiй звiтностi
Суттєвiсть (iстотнiсть) з точки зору П(С)БО застосовується Компанiєю для: визнання, оцiнки i деталiзацiї статей фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо суттєвостi (iстотностi) iнформацiї для врахування ряду чинникiв i обставин, якi є специфiчними для її дiяльностi, результати якої розкриваються в її фiнансовiй звiтностi. Визначення iстотностi iнформацiї, серед iншого, вимагає вiд Компанiї i розумiння того, хто є користувачами фiнансової звiтностi та якi рiшення вони приймають на її основi.
Вiдстрочений актив з податку на прибуток
Вiдстрочений актив з податку на прибуток визнається стосовно усiх невикористаних податкових збиткiв, коли iснує вiрогiднiсть отримання прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в майбутньому, щодо якого збитки можуть бути використанi. Судження керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстроченого активу з податку на прибуток, який може бути визнаний, виходячи з вiрогiдних строкiв i розмiру майбутнього прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, разом iз стратегiєю податкового планування.
2. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Компанiя визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв та нематерiальних активiв складається з витрат на придбання та введення їх в експлуатацiю.
Пiсля визнання активом об'єкту основних засобiв чи нематерiальних активiв Компанiя застосовує оцiнку за моделлю собiвартостi, згiдно якої вiн об’єкт облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Витрати на полiпшення об’єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну вартiсть цих об’єктiв. Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а залишкова вартiсть замiненої частини (компонента) вiдноситься на витрати в звiтi про сукупний дохiд звiтного перiоду.
Витрати, пов’язанi з нематерiальними активами (наприклад, його обслуговування), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення.
У разi знецiнення основних засобiв їх вартiсть зменшується до вартостi очiкуваного вiдшкодування або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю залежно вiд того, яка з цих двох величин є вищою. Зменшення балансової вартостi вiдноситься на фiнансовi результати. Витрати на знецiнення активу, визнанi в попереднiх перiодах, сторнуються, якщо вiдбулася змiна оцiнок, застосованих для визначення очiкуваного вiдшкодування, або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у складi фiнансових результатiв у звiтi про сукупний дохiд.
Незавершене будiвництво в облiку вiдображається за первiсною вартiстю. Пiсля завершення будiвництва активи включаються до класу будiвель i споруд за первiсною вартiстю. Незавершене будiвництво не амортизується до того часу, доки актив не буде готовий до використання.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання активу. Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї. Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи, яка класифiкується як утримувана для продажу) згiдно з П(С)БО, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Амортизацiя не припиняється, коли актив не використовується або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Строки експлуатацiї основних засобiв:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої 10-20 рокiв
Машини та обладнання 2-5 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 роки
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б в поточний час вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї.
До нематерiальних активiв Компанiї вiдносяться лiцензiйне програмне забезпечення. Нематерiальнi активи з невизначеним строком експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї. На термiн корисної служби нематерiального активу в основному впливають правовi чинники якi можуть обмежувати перiод контролю Компанiєю доступу до економiчних вигiд вiд використання активу.
3. Фiнансовi iнструменти
Визнання та первiсна оцiнка. Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли вона стає стороною договiрних домовленостей щодо цього iнструмента.
Операцiї з фiнансовими iнструментами визнаються в звiтi про фiнансовий стан на дату розрахунку, тобто на дату його надання (отримання) грошових коштiв i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати на проведення операцiї, за винятком тих, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту пiд час первiсного визнання є цiна операцiї (тобто вартiсть наданих або отриманих коштiв) скоригована на витрати на проведення операцiї, за винятком тих, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, на придбання, випуск або вибуття фiнансового активу чи зобов’язання i якi не були б отриманi (сплаченi), якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї, наприклад, включають виплати та комiсiйнi, сплаченi за надання (отримання) фiнансового iнструменту, витрати на реєстрацiю та оцiнку заставного майна, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi i т.iн.
Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими iнструментами, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї (угоди), пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або метод оцiнки, який у якостi базових даних використовує лише данi з вiдкритих ринкiв.
За вiдсутностi активного ринку основою для визначення поточної справедливої вартостi є данi про останнi договори, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами. Суми, що отриманi пiд час проведення примусових операцiй (вимушений розпродаж майна в рахунок погашення боргiв, пiд час лiквiдацiї тощо), не є справедливою вартiстю.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, щодо яких немає iнформацiї про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як дисконтування грошових потокiв та аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти iнвестування. Застосування методики оцiнки може потребувати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається в тих випадках, за яких замiна такого припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни сум прибутку, доходiв, витрат, загальної суми активiв чи зобов’язань.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. В залежностi вiд моделi, яку використовує Компанiя для управлiння фiнансовими iнструментами, та вiд характеристик фiнансового активу, пов'язаних з передбаченими договором потоками грошових коштiв, фiнансовi iнструменти оцiнюються::
• за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка (отримання (надання) в зазначенi термiни потокiв грошових коштiв, якi є виключно платежами основного боргу та вiдсоткiв на непогашену суму основного боргу); або
• за справедливою вартiстю.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основної суми боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей у звiтi про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента.
Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi гонорари та комiсiйнi виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Фiнансовi iнструменти оцiнюють за справедливою вартiстю, окрiм випадкiв, коли його оцiнюють за амортизованою собiвартiстю вiдповiдно до вищенаведених умов.
Припинення визнання. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) коли Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо передачi, i при цьому (I) також передала, в основному, всi ризики та вигоди володiння активом або (II) не передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.
Фiнансове зобов'язання припиняється в разi його виконання, скасування або закiнчення термiну дiї.
Резерви пiд зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв. Витрати вiд знецiнення визнаються в складi фiнансових результатiв у звiтi про сукупнi доходи в мiру їх виникнення внаслiдок однiєї або декiлькох подiй (збиткових подiй), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, i якщо ця подiя (або подiї) впливає (впливають) на розрахунковi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути оцiненi достовiрно. Збитки, очiкуванi як наслiдок майбутнiх подiй, незалежно вiд того, наскiльки вони ймовiрнi, не визнаються.
Основним чинником, який враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет знецiнення, є його прострочений статус.
Взаємозалiк фiнансових активiв i зобов’язань (з подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише чистої суми) може здiйснюватися лише в разi наявностi юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, якщо є намiр одночасно реалiзувати актив i розрахуватися за зобов’язаннями або провести розрахунок на основi чистої суми.
4. Податок на прибуток.
Податок на прибуток вiдображено у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
5. Резерви за зобов'язаннями та платежами.
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
6. Виплати працiвникам та вiдповiднi вiдрахування
Зарплата, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї.
Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Компанiя не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
7. Умовнi активи та зобов’язання
Умовнi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження пов’язаних з ними економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для виконання таких зобов’язань є малоймовiрним.
8. Визнання доходiв та витрат
Доходи i витрати визнаються за принципом нарахування в тому перiодi в якому вони здiйсненi отриманi (понесенi).
9. Пов’язанi сторони
Пов'язаними сторонами є учасники товариства, провiдний управлiнський персонал товариства (директор), їхнi близькi родичi, а також пiдприємства, в яких вони мають суттєвий вплив або контроль.
Провiдний управлiнський персонал – тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи iнший) цього суб'єкта господарювання.
Операцiя з пов'язаною стороною – передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом господарювання, що звiтує, та пов'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна.
Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами в ходi нормальної економiчної дiяльностi. Цiни для пов'язаних сторiн постiйно переглядаються Товариством. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть уявляти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Порядок розкриття операцiй з пов’язаними особами в примiтках до фiнансової звiтностi.
Компанiя розкриває iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної iз наведених далi категорiй:
• короткостроковi виплати працiвникам;
• виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
• iншi довгостроковi виплати працiвникам;
• виплати при звiльненнi.
Компанiя також розкриває iнформацiю про характер вiдносин з пов'язаними сторонами, а також iнформацiю про такi здiйсненi операцiї та залишки заборгованостi, в тому числi зобов'язання:
• суму операцiй;
• суму залишкiв заборгованостi, в тому числi зобов'язання, а також:
• його строки та умови, включаючи iнформацiю про наявнiсть забезпечення i характер вiдшкодування, яке буде надане при погашеннi
• детальну iнформацiю щодо будь-яких гарантiй, наданих чи отриманих;
• резерв сумнiвних боргiв, пов'язаних iз сумою залишкiв заборгованостi;
• витрати, визнанi протягом перiоду стосовно безнадiйної або сумнiвної заборгованостi зв'язаних сторiн.
10. Подiї пiсля дати балансу
Пiд подiями пiсля дати балансу Компанiя розумiє всi подiї до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску, навiть якщо цi подiї вiдбуваються пiсля оприлюднення фiнансового результату чи iншої вибiркової фiнансової iнформацiї. Керуючись положеннями П(С)БО пiд затвердженням фiнансової звiтностi до випуску Компанiя розумiє дату затвердження рiчної фiнансової звiтностi спостережною радою. Компанiя роздiляє подiї пiсля дати балансу на такi, що вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, та такi, що не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду.
ПРИМIТКА 5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:
(в тисячах гривень)
31 грудня 2017 31 грудня 2016

Поточнi банкiвськi рахунки 4 777 6 276
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти 4 777 6 276
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти на рахунках Компанiї та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Суми, що стосуються коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
На 31 грудня 2017 р. не iснувало обмежень щодо використання грошових коштiв.
ПРИМIТКА 6. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Основнi засоби та нематерiальнi активи представленi:
Первiсна вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Малоцiннi та iншi необоротнi матерiальнi активи Нематерiальнi активи Всього
Залишок на 01.01.2016 - - - - - - -
Надходження 10 154 24 81 261 61 90 10 671
Вибуття - - -
Залишок на 31.12.2016 10 154 24 81 261 61 90 10 671
Надходження - 1 031 17 - 5 6 1 059
Вибуття - - - - - - -
Залишок на 31.12.2017 10 154 1 055 98 261 66 96 11 730
Накопичена амортизацiя - - - - - - -
Залишок на 01.01.2016 - - - - - - -
Нарахування за рiк - 5 42 213 5 52 317
Вибуло за рiк - - -
Залишок на 31.12.2016 5 42 213 5 52 317
Нарахування за рiк - 5 17 30 29 6 87
Вибуло за рiк - - - - - - -
Залишок на 31.12.17 - 10 59 243 34 58 404
Чиста балансова вартiсть
На 31.12.2016 10 154 19 39 48 56 38 10 354
На 31.12.2017 10 154 1 045 39 18 32 38 11 326
¬
ПРИМIТКА 7. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Власний капiтал Компанiї складається з таких компонентiв:
(в тисячах гривень)
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Зареєстрований статутний капiтал 21 389 16 389
Всього 21 389 16 389
Формування статутного капiталу Компанiї здiйснюється виключно грошовими коштами вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Вiдповiдно до рiшень загальних зборiв та договорiв купiвлi i продажу частки у статутному капiталi Фонду, учасниками Фонду володiють наступними частками:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
ТОВ «КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПЗНВIФ Мiський Квартал) 40,27% 21,63%
ТОВ «СIТI ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 59,73% 77,95%
ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС» - 0,42%
Всього 100% 100%
ПРИМIТКА 8. ЗАПАСИ
(в тисячах гривень) 2017 рiк 2016 рiк
Незавершене виробництво 66 102 116 630
Готова продукцiя 16 371 -
Товари 1 302 -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 48 -
Будiвельнi матерiали 46 -
Сировина i матерiали 41 227
Всього 83 910 116 857
ПРИМIТКА 9. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
(в тисячах гривень) 2017 рiк 2016 рiк
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 21 282 21 282
Iнвестицiї в iншi пiдприємства 19 599 22 443
Всього 40 881 43 725
ПРИМIТКА 10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Згiдно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на прибуток в 2016 i 2017 роках становить 18%.
Суми вiдстрочених податкiв оцiнюються з використанням ставок податку, що будуть застосовуватися, коли очiкується, що тимчасова рiзниця буде реалiзована.
Узгодження сум витрат зi сплати податку на прибуток, розрахованих iз застосуванням законодавчо встановлених ставок, та фактично нарахованих сум є таким:
(в тисячах гривень) 2017 рiк 2016 рiк
Прибуток до оподаткування (78 553) (21 364)
По ставцi податку на прибуток, встановленiй законодавством України в розмiрi 18% (14 140) (3 846)
Витрати, якi не зменшують податок на прибуток 14 140 3 846
Обчислена сума податку - -
Витрати (доходи) з податку на прибуток - -
ПРИМIТКА 11. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Функцiя управлiння ризиками здiйснюється Компанiєю у вiдношеннi фiнансових ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв.
Фiнансовi ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є: 1)визначення лiмiтiв ризику; 2)переконання, що схильнiсть до ризикiв залишається в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх регламентiв i процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв.
Ринковий ризик. Компанiя приймає на себе ринковий ризик. Ринковий ризик, пов’язаний з вiдкритими позицiями по: (а) iноземним валютам, (б) процентним активами й зобов’язаннями i (в) змiн в цiнi. Керiвництво встановлює лiмiти щодо рiвня ризикiв, якi можуть бути прийнятi.
Чутливостi до ринкових ризикiв включенi нижче, заснованi на змiнi факторiв, за умови, що всi iншi фактори сталi.
Валютний ризик
Компанiя не має вiдкритої валютної позицiї i , вiдповiдно, не є вразливою до валютного ризику.
Процентний ризик.
Компанiя не є вразливою до процентного ризику.
Кредитний ризик.
Компанiя бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона фiнансового iнструменту призведе до фiнансових втрат iншої сторони внаслiдок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає в результатi продажу товарiв на умовах кредиту та iнших угод з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Керiвництво Компанiї контролює рiвнi кредитного ризику при розглядi ризику по вiдношенню до контрагентiв або груп контрагентiв на iндивiдуальнiй основi.
Керiвництво Компанiї аналiзує дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення i стежить за простроченими залишками.
Компанiя є вразливою до кредитного ризику в сумi балансової вартостi фiнансових активiв.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що термiни погашення активiв та зобов’язань не збiгаються. Розбiжнiсть даних позицiй потенцiйно пiдвищує прибутковiсть, але може також збiльшити ризик виникнення збиткiв. Компанiя має процедури з метою мiнiмiзацiї таких втрат, а саме, таких як пiдтримка достатньої кiлькостi грошових коштiв У разi недостатньої або надлишкової лiквiдностi Компанiя реалiзує перемiщення ресурсiв i коштiв для досягнення оптимального фiнансування потреб бiзнесу.
Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань по термiнах, що залишилися до погашення
31 грудня 2017 На вимогу До 3х мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - - - 852 852
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - - - - 11 944 11 944
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - 25 - - 25
Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 777 - - - - 4 777
Разом активи 4 777 - 25 - 12 796 17 598
Зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - - 4 - - 4
Кредиторська заборгованiсть за товари/послуги - - - 7 741 - 7 741
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - - - 915 - 915
Iншi довгостроковi зобов’язання - - - 5 907 5 907
Iншi поточнi зобов’язання - - - - 251 847 251 847
Разом зобов’язання - - 4 8 656 257 754 266 414
Чиста позицiя 4 777 - 21 (8 656) (244 958) (248 816)
ПРИМIТКА 12. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Компанiя є замовником будiвництва житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення за адресою: м. Київ вул. Львiвська,15 у Святошинському р-нi м.Києва.
Для будiвництва житлового кварталу пiдприємство згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» використовує законнi схеми залучення грошових коштiв. Компанiя випускає цiльовi iменнi забезпеченi облiгацiї для фiнансування будiвництва. Цiльовi облiгацiї були випущенi пiдприємством у 2013 роцi та розмiщенi по номiнальнiй вартостi. Купуючи такi цiльовi облiгацiї iнвестор отримує право через обумовлений термiн обмiняти цiннi папери на право власностi на житло або нежитлову нерухомiсть
Погашення цiльових облiгацiй здiйснюється по номiнальнiй вартостi шляхом передачi товару, а також сплати коштiв власнику облiгацiй у випадках та порядку, передбачених проспектом емiсiї облiгацiй. Кошти, залученi вiд емiсiї цiльових облiгацiй використовувалися на цiлi, визначенi проспектом емiсiї таких облiгацiй.
Отже, випускаючi облiгацiї у 2013р. для будiвництва житлових будинкiв, паркiнгiв та офiсiв Компанiя розраховувала номiнальну вартiсть виходячи з ринкових цiн на будiвельнi матерiали та цiн на будiвельно-монтажнi роботи згiдно ринкового курсу, що дiяли на момент випуску облiгацiй. При розрахунку номiнальної вартостi облiгацiй було закладено прибутковiсть вiд будiвництва 30%.
Курс долара у 2013-2017 роцi зрiс у 3 рази, що за призвело до значного здороження вартостi матерiалiв та вартостi будiвельно-монтажних робiт. Це значною мiрою вплинуло на собiвартiсть будiвництва.
Погашення облiгацiй вiдбувається у 2017 роцi згiдно проспекту емiсiї цiнних паперi, що вiдповiдає закону про «Про цiннi папери та фондовий ринок». Погашення цiльових облiгацiй здiйснюється по номiнальнiй вартостi.
В зв’язку з економiчною ситуацiєю в країнi собiвартiсть будiвництва значно перевищила номiнальну вартiсть цiльових iменних облiгацiй.
Таким чином Компанiя отримала значнi збитки у 2017 роцi, у розмiрi 78 553,0 тис. гривень.
Ця ситуацiя вплинула протягом дiяльностi пiдприємства на фiнансовий стан компанiї, що призвело до вiд’ємного значення власного капiталу.
Компанiя протягом 2018р. буде використовувати новi бiзнес- плани, та новi шляхи управлiння пiдприємством , що призведе до покращення фiнансового стану пiдприємства. А це в подальшому вплине на збiльшення прибутку пiдприємства, та зменшить непокритий збиток Компанiї, що призведе до збiльшення власного капiталу пiдприємства.
ПРИМIТКА 13. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Компанiя пiд час своєї дiяльностi може здiйснювати операцiї з пов’язаними сторонами.
Операцiї з пов’язаними сторонами здiйснювались Компанiєю на загальних пiдставах. До таких операцiй вiднесенi операцiї з фiзичними особами або суб'єктами господарювання, пов'язаними з Компанiєю, що складає цю фiнансову звiтнiсть.
Ключовий управлiнський персонал
ПIБ Посада Заробiтна плата, тис. грн
Хабiн Р.Р. Директор 253
ПРИМIТКА 14. ПОДIЇ, ЩО ВIДБУЛИСЯ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Компанiя оцiнила подiї, що мали мiсце пiсля дати балансу та дiйшла висновку, що питання, якi вимагають розкриття, вiдсутнi.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.10
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01015, м. Київ, вул.Iвана Мазепи, будинок 38
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 38 38 0
первісна вартість 1001 90 96 0
накопичена амортизація 1002 52 58 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 19 19 0
Основні засоби: 1010 162 1134 0
первісна вартість 1011 427 1480 0
знос 1012 265 346 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 10154 10154 0
первісна вартість 1016 10154 10154 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

21282

21282

0
інші фінансові інвестиції 1035 22443 19599 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 54098 52226 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 116857 83910 0
Виробничі запаси 1101 227 135 0
Незавершене виробництво 1102 116630 66102 0
Готова продукція 1103 0 16371 0
Товари 1104 0 1302 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 31 25 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

4207

986

0
з бюджетом 1135 19773 11944 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1852 852 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6276 4777 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 6276 4777 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 153 0
Усього за розділом II 1195 148996 102647 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 203094 154873 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16389 21389 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -54521 -133074 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -38132 -111685 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 45253 5907 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 45253 5907 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 131 7741 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2 4 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 144 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 915 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 195840 251847 0
Усього за розділом IІІ 1695 195973 260651 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 203094 154873 0

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 33048 115
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 91330 ) ( 36 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090


79
 збиток 2095 ( 58282 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2551 ) ( 2297 )
Витрати на збут 2150 ( 1615 ) ( 1782 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2370 ) ( 17228 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 64818 ) ( 21228 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 9
Інші фінансові доходи 2220 0 10582
Інші доходи 2240 430 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 647 ) ( 486 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 13518 ) ( 10241 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 78553 ) ( 21364 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 78553 ) ( 21364 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -78553 -21364

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 123 16957
Витрати на оплату праці 2505 2217 2114
Відрахування на соціальні заходи 2510 492 465
Амортизація 2515 88 64
Інші операційні витрати 2520 65271 59603
Разом 2550 68191 79203

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

56645

115
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4488 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 65869
Інші надходження 3095 0 4825
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 10077 )

( 5794 )
Праці 3105 ( 1609 ) ( 1683 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 492 ) ( 465 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 444 ) ( 434 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 444 ) ( 434 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 53614 ) ( 57330 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1600 ) ( 16827 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 229 ) ( 723 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 13084 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6928 -12447
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 430 9911
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 9 9
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 1 ) ( 3803 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 429 6117
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 5000 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5000 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1499 -6330
Залишок коштів на початок року 3405 6276 12606
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 4777 6276

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв заповнюється за прямим методом.
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16389 0 0 0 -54521 0 0 -38132
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 16389 0 0 0 -54521 0 0 -38132
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -78553 0 0 -78553
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 5000 0 0 0 0 -5000 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 5000 0 5000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 5000 0 0 0 -78553 0 0 -73553
Залишок на кінець року 4300 21389 0 0 0 -133074 0 0 -111685

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльовихоблiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). Станом на 31.12.2017 р. вiд продажу цiльовихоблiгацiй на будiвництво житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 було залучено коштiв у сумi 44 605 915,83 грн. Станом на 31.12.2017 р. було використано кошти на будiвництво житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 у сумi 115 453 917,65 грн. Виконання плану будiвництва житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 становить 100,00%. Виконанi роботи з будiвництва житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3, а саме: возведення монолiтнихконструкцiй тех. поверху будинку, цегляна кладка, будiвництво побутового мiстечка, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика, винесенiiнженернiмережi з пiд плям будiвництва, знесенiзеленi насадження з пiд плям забудови, землянi роботи по влаштуванню котловану, пiдготовчi роботи, влаштування паль, влаштування ростверку, гiдроiзоляцiя вертикальних стiн, позамайданчиковi мережi, часткове виконання фасадiв, електромонтажнi роботи, пусконаладочнi роботи з пожежної сiгналiзацiї, внутрiшне оздоблення, пусконаладочнi роботи лiфтiв, благоустрiйтерiторiї, введено в експлуатацiю згiдно сертифiкату вiдповiдностi серiї IУ №165170831763 вiд 24.03.2017р. – будинок №3. На проектнi роботи житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 використанi кошти у сумi - 1 627 082,16 грн. На пiдряднi роботи житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 використанi кошти у сумi - 98 873 510,90 грн.