Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Хабiн Роман Рiнатович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.06.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
4. Код за ЄДРПОУ
33599166
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 528-04-19 (044) 528-04-19
6. Електронна поштова адреса
mav@development-ua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.invest-budresurs.informs.net.ua в мережі Інтернет 19.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.06.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Зєнкова Iрина Валентинiвна КН 008987
Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.00
Зміст інформації:
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 19-06/17 вiд 19.06.2017 р. та заявою вiд 19.06.2017 р. Зєнкова Iрина Валентинiвна, паспорт серiї КН 008987 виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням виконання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 19.06.2017 р. Перебував на посадi 1 рiк 2 мiсяцв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.
19.06.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Мимоход Андрiй Володимирович МА 924732
Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 19/06-17 вiд 19.06.2017 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Мимохода Андрiя Володимировича, паспорт серiї МА 924732 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. з 19.06.2017 р. по 31.03.2019 р. Займає посаду внутрiшнього аудитора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ранiше займав посадута займає за сумiсництвом Заступник генерального директора ТОВ «Регiонiнвест». Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.