Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Хабiн Роман Рiнатович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33599166
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 528-04-19 (044) 528-04-19
6. Електронна поштова адреса
mav@development-ua.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.invest-budresurs.informs.net.ua в мережі Інтернет 18.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки
Iнформацiї про випуски акцiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, дисконтнi облiгацiї, процентнi облiгацiї та iншiх цiнним паперiв - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не випускав акцiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, дисконтнi облiгацiї, процентнi облiгацiї та iншi цiннi папери; Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юр. осiб - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не створював юр. осiб; Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) -не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не складав фiн. звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, в зв'язку з тим, що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Дивiденди емiтентом не виплачувались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 262603
3. Дата проведення державної реєстрації
06.07.2005
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
16388822.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння та контролю Товариством є: - вищий орган Товариства – Загальнi збори учасникiв; - виконавчий орган - Директор; - контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Компетенцiєю Загальних зборiв учасникiв є прийняття рiшень з усiх питань дiяльностi товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами учасникiв до компетенцiї виконавчого органу. Загальнi збори учасникiв складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства‚ призначається Загальними зборами учасникiв Товариства. Директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства‚ крiм тих‚ що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Директор не може бути одночасно головою Загальних зборiв учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв можуть передати частину своїх повноважень до компетенцiї директора Товариства. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї i прав, визначених Статутом та рiшенням Загальних зборiв учасникiв. Контроль за дiяльнiстю директора й адмiнiстрацiї Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами учасникiв iз їх числа в кiлькостi трьох осiб (по одному представнику вiд кожного учасника та один представник за спiльною згодою сторiн) строком до 3 рокiв i працює на пiдставi чинного законодавства. Директор не може бути членом ревiзiйної комiсiї.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Лiвобережневiддiлення № 53 АБ «УКРГАЗБАНК»
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26004212003309
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
не iснує рахунку в iноземнiй валютi
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виконання будiвельних робiт № IУ 115133230783 19.11.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис дозвiл виданий на перiод будiвництва
 
Виконання будiвельних робiт IУ 115141120529 22.04.2014 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Необмежена
Опис дозвiл виданий на перiод будiвництва
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 17.03.2016 uaBB
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 26.05.2016 uaBB
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 18.08.2016 uaBB
ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 24.11.2016 uaBB

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", яке дiє вiд свого iменi та за рахунок ПЗНВIФ "МIСЬКИЙ КВАРТАЛ" 34981382 01103Україна м. Київ вул. Драгомiрова, 14, офiс 144 21.63
ТОВ «Сiтi Ван Девелопмент» 37000865 01011Україна м. Київ Печерський узвiз, буд. 19 77.95
ТОВ "ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС" 34348894 01033Україна м. Київ вул. Шота Руставелi, 38-б, к. 12 0.42
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хабiн Роман Рiнатович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 701737 Святошиським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства, а саме здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм тих, що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. В 2016 року винагорода не виплачувалась. В 2016 роцi Директор не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попередня посада: Начальник юридичного вiддiлу, ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 34 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бут Валентина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 277354 Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Будiнвест-Проект», Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.11.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера- Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам Товариства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за данними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. В 2016 року винагорода не виплачувалась. В 2016 роцi Головний бухгалтер не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попередня посада: Головний бухгалтер, ТОВ «Будiнвест-Проект». Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи 20 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашковська Iрина Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 060760 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до 31.03.2019 року
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2016 року винагорода не виплачувалась. В 2016 роцi Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. переобрали Голову Ревiзiйної комiсiї Пашковську Iрину Дмитрiвну, паспорт серiї ТТ 060760 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду Фiнансового директора ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мiсце роботи, м. Київ вул. Драгомiрова, буд. 18, примiщення 3, Генеральний директор ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд» за сумiсництвом, м. Київ, проспект Свободи, буд. 2, Фiнансовий директор ТОВ "Сервiс-Технобуд" за сумiсництвом, м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5 та Директор ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 38. Загальний стаж роботи 19 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрупчик Марiя Юхимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 469872 ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до 31.03.2019 року
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2016 року винагорода не виплачувалась. В 2016 роцi Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. переобрали Члена Ревiзiйної комiсiї Хрупчик Марiю Юхимiвну, паспорт серiї СМ 469872 виданий ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київськiй обл. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мiсце роботи, м. Київ вул. Драгомiрова, буд. 14, оф144, Головний бухгалтер ТОВ «Хрещатик Iнвестбуд» за сумiсництвом, м. Київ, проспект Свободи, буд. 2, Головний бухгалтер ТОВ «ХРЕЩАТИКБУДIНВЕСТ» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 38, Головний бухгалтер ТОВ «ВК-Iнвестбуд» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф.1, Головний бухгалтер ТОВ «Київський Архiтектурно-Проектний Альянс» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 18, Головний бухгалтер ТОВ «Юкрейнiан Девелопмент Партнерс» за сумiсництвом, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 38-б, к.12. Загальний стаж роботи 39 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зєнкова Iрина Валентинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 008987 Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», фiнансовий аналитик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до 31.03.2019 року
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2016 року винагорода не виплачувалась. В 2016 роцi Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. обрали Члена Ревiзiйної комiсiї Зєнкову Iрину Валентинiвну, паспорт серiї КН 008987 виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. з 22.04.2016 р. по 31.03.2019 р. Згiдно з Протоколом Позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» № 22-04/2016 вiд 22.04.2016 р. та заявою вiд 22.04.2016 р. Харлапiн Дмитро Євгенович, паспорт серiї КВ 334997 виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл., Член Ревiзiйної комiсiї припиняє за власним бажанням виконання повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї з 22.04.2016 р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду фiнансового аналiтика ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» основне мiсце роботи, м. Київ вул. Драгомирова, 18, примiщення 3. Обiймала посаду директора ТОВ «Центр Технiчної Iнвентаризацiї» за сумiсництвом, м. Київ, Залiзничне шосе, 47 та Заступника диретора ТОВ "Хрещатикбудiнвест", за сумiсництвом, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 38. Загальний стаж роботи 12 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Група "АСКР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31747036
Місцезнаходження 02091 Україна м. Київ Подiльский м. Київ вул. Тростянецька, буд. 6-Ж, к.186
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 203
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.03.2014
Міжміський код та телефон (044) 599-85-55
Факс (044) 599-85-55
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльский м. Київ вул. Межигiрська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 495-74-74
Факс (044) 495-74-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Велика Василькiвська, 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044) 594-11-62
Факс (044) 294-19-96
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності вiдсутнiй
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 377 72 65
Факс (044) 377 72 65
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.11.2013 223/2/2013 НКЦПФР 55.00 775779 Бездокументарні іменні 42667845.00 квадратнi метри квартир в житловому будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) 15.03.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "Iнвест-Будресурс" № 25/11-2013 вiд 25.11.2013.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 14 березня 2016 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
 
27.11.2013 224/2/2013 НКЦПФР 60.00 43086 Бездокументарні іменні 2585160.00 квадратнi метри вбудованих нежитлових примiщень в житловому будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) 15.03.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "Iнвест-Будресурс" № 25/11-2013 вiд 25.11.2013.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 14 березня 2016 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
 

XI. Опис бізнесу

ТОВ "Iнвест-Будресурс" створено в 2005 р. В 2013 року розпочалося будiвництво житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). В 2017 роцi плануємо розпочати будiвництво житлового будинку № 2, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). ТОВ "Iнвест-Будресурс" в 2016 роцi не проводило приєднання, подiл, злиття, перетворення, видiл.
 
Органiзацiйна структура емiтента: вищий орган – Загальнi збори учасникiв; виконавчий орган - Директор; контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Перспиктив розвитку органiзацiйної структури не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 17 працiвникiв.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 працiвник.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 працiвникiв.
Фонд оплати працi: 2113818,85 грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення 332133,32 грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: планується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiвю.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Протягом звiтного перiоду емiтент не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
 
Облiкова полiтика емiтента встановлена наказом вiд 04.01.2013 р. вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07. 1999 р. №996-14. Прийнято проводити прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї з корисним строком використанням в залежностi вiд виду основних засобiв. Оцiнка вартостi запасiв вiдбувається за методом ФIФО. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi, рiзниця мiж собiвартiстю i вартiстю погашення фiнансових iнвестицiй амортизується.
 
Основним видом дiяльностi емiтента є будiвництво, яке розпочато у 2013 р. Ця дiяльнiсть не має сезонного характеру. Основними клiєнтами та ринками збуту є переважно фiзичнi особи. Методом продажу є реалiзацiя цiльових, iменних облiгацiй, емiтованих пiдприємством. Емiтент не здiйснює та не здiйснював реалiзацiю нiяких робiт та послуг, окрiм вищевказаного будiвництва. Для будiвництва житлового будинку пiдприємство заключає договори на поставку сировини з виробниками будiвельних матерiалiв. Iснує близько 10 основних постачальникiв, якi поставляють бетон, цеглу, арматуру, щебень та iнше. Цiни на будiвельни матерiали зросли у порiвняннi з 2015 роком на 15-20%. Виробництво пiдприємства розвивається стрiмко. На ринку нерухомостi дуже мало товару, який є конкурентно здатним завдяки якостi будiвництва та мiсцезнаходженню будiвництва. Загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi будiвництва:
Будiвельна галузь на теперiшнiй час кризового становища країни характеризується наступними тенденцiями:
- iснує стабiльний попит на новозбудоване житло, але вiн обмежений вiдсутнiстю iнститутiв кредитування будiвництва житла, зниженням доходiв населення та нестабiльною економiчною ситуацiєю в країнi;
- непередбачувальнiсть щодо питання формування цiнової полiтики на новозбудоване житло;
- зниження активностi банкiвських установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування;
- сталий попит на будiвельно-монтажнi роботи;
- впровадження новiтнiх будiвельних технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт.
Особливостями розвитку галузi є:
- низька забезпеченiсть населення житлом;
- застарiлий житловий фонд;
- висока ступiнь зносу житлового фонду.
Основними конкурентами Емiтента є: група компанiй «Iнтеграл-Буд», Державне публiчне акцiонерне товариство «Будiвельна компанiя «Укрбуд», ПАТ ХК "Київмiськбуд", ККУП «Фiнансова компанiя «ЖИТЛО-IНВЕСТ», ЗАТ «Нацiональна будiвельна компанiя».
 
У 2011 р. емiтентом було придбано нежитлове примiщення загальною площею 266,80 кв.м., яке було продано у 2012 р. У 2012 р. емiтентом було придбано нежитлове примiщення загальною площею 261,10 кв.м. У 2013 р. та 2014 р. були придбанi цiннi папери, якi були частково були реалiзованi у 2013 р., 2014 р., 2015 р.та 2016 р. У 2015 р. емiтентом були придбанi житловi примiщення загальною площею 2902,60 кв.м., з яких 3 житлових примiщеннь загальною рлощею 340,8 кв.м. будуть пожертвованi неприбутковiй органiзацiї в 2016 роцi, а 33 житлових примiщеннь загальною рлощею 2561,8 кв.м. були переданi в рахунок виконання забов`язань за договором пайової участi у будiвництвi житла Головному управлiннi розвiдки Мiнестерства оборони України в 2016 р.В 2016 р. були придбанi та переданi Головному управлiннi розвiдки Мiнестерства оборони України 6 квартир загальною площею 290,8 кв.м. Емiтент не планує значних iнвестицiй або придбання, якi напряму пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Протягом року Емiтент не проводив правочинiв з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу.
 
Дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з будiвництвом житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). Дата початку будiвництва становить 2013 рiк. Дата закiнчення будiвництва планується у 2017роцi. Також пiдприємство планує у 2017 роцi розпочати будiвництво житлового будинкув з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2 , який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). Емiтентом були придбанi основнi засоби, якi складаються з нежитлового примiщення. Iнша частина основних засобiв пiдприємства складається з офiсної технiки, меблi, кондицiонерiв та iнше що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Драгомирова, 5, офiс 146. Основнi засоби використовуються не в повному обсязi. Орендованих основних засобiв у товариства не iснує. Екологiчна ситуацiя не позначається на використаннi основних засобiв. Пiдприємство планує удосконалити мережу каналiзацiї та електричну мережу. Причини розширення та удосконалення мереж полягають у збiльшеннi у майбутньому потреб цих мереж. Розширення та удосконалення мереж буде вiдбуватися за рахунок власних та залучених коштiв.
 
Основними проблемами, є фiнансова криза в Українi та значне падiння ринку нерухомостi, яке виражене у знижиню попиту на продукт основної дiяльностi пiдприємства. В зв'язку з тим, що емiтент випустив iменнi, забезпеченi, цiльовi облiгацiї, фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, можуть обмежувати отримання вiдповiдного примiщення при погашеннi iменних, забезпечених, цiльових облiгацiй, у зв'язку з несвоєчасним введенням в експлуатацiю будiвель. Залежить вiд ризику змiни законодавства, нестабiльної полiтичної та загальної економiчної ситуацiї в Українi. Для зменьшення впливу цього фактору ризику, емiтент вживає таких заходiв: проводить ретельний вiдбiр пiдрядних органiзацiй та проводить своєчасне фiнансування об'єктiв будiвництва.
 
В 2016 роцi Емiтент не платив штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства.
 
Фiнансування дiяльностi (тоб то будiвництво житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) здiйснюється за рахунок реалiзацiї цiльових, iменних забезпеченних облiгацiй, емiтованих пiдприємством. На 31.12.2016 р. робочий капiтал складає 180007 тис. грн., що є достатнiм для поточних потреб. Товариство має можливiсть лiквiдувати короткострокову заборгованiсть за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. За оцiнками фахiвцiв емiтента, у процесi управлiння формування оборотного капiталу забезпеченi права пiдприємства i органiзацiй у поєднаннi з пiдвищенням його вiдповiдальностi за ефективне i рацiональне використання коштiв. Достатньо власних i позикових засобiв щоб забезпечити безперервнiсть руху оборотного капiталу на всiх стадiях кругообiгу, що задовольняє потреби в матерiальних i грошових ресурсах, а також забезпечує своєчаснi i повнi розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та iншими кореспондуючими ланками.
 
Специфiка дiяльностi емiтента приводить до укладання як короткострокових, так i довгострокових договорiв. Зобов'язання перед емiтентом пiдрядних органiзацiй щодо виконаних робiт, якi були проавансованi, становлять - 52354,3 тис.грн. Емiтент не очiкуває прибутку вiд виконання цих договорiв, у зв'язку з тим, що грошовi кошти йдуть на фiнансування будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва.)
 
У планах емiтента закiнчення будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) та початок будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2, який входить до складу житлового комплексу та житлових будiвель спецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва). На дiяльнiсть Емiтента можуть вплинути такi фактори: непередбачувальнiсть щодо питання формування цiнової полiтики на новозбудоване житло, зниження активностi банкiвських установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування, впровадження новiтнiх будiвельних технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт, стабiлiзацiя ринку нерухомостi в Українi, низька забезпеченiсть населення житлом, застарiлий житловий фонд, висока ступiнь зносу житлового фонду, погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини.
 
Емiтент постiйно проводить вивчення попиту на житло, дослiдження ринку нерухомостi та перспектив його розвитку. Дослiдження та розробки проводяться посадовими особами емiтента, а саме спецiалiстом вiддiлу маркетингу.
 
Емiтент не виступав стороною нi у яких судових справах.
 
Iншої iнформацiї не має.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10505 10520 0 0 10505 10520
будівлі та споруди 10154 10154 0 0 10154 10154
машини та обладнання 103 103 0 0 103 103
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 248 262 0 0 248 262
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10505 10520 0 0 10505 10520
Опис Термiн користування основними засобами становить -6 рокiв, первiсна вартiсть основних засобiв становить-10456 тис. грн. Ступiнь зносу -2% ступiнь їх використання -98%, сума нарахованого зносу за 2016 рiк -64,0 тис. грн. Термiн користування будiвель та споруд - 25 рокiв. Ступiнь зносу - 0%, ступiнь їх використання -0% Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових основних засобiв. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутне.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -38132 -16768
Статутний капітал (тис. грн.) 16389 16389
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16389 16389
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Одиниця вимiру - тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 191942.380 X X
у тому числі:  
Позика Договiр №П-19/05 19.05.2012 7155.380 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-04/12 04.12.2012 4700.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-11/02 11.02.2013 1300.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-16/05 16.05.2013 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-23/08 23.08.2013 2000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-10/2/09 10.09.2013 18000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-04/11 04.11.2013 200.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-13/11 13.11.2013 19600.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-21/11 21.11.2013 500.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-17/12 17.12.2013 500.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-25/04 25.04.2014 400.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-15/12 15.12.2014 4700.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-18/12 18.12.2014 2000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-24/12 24.12.2014 2000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-18/06 18.06.2015 5000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-07/1/07 07.07.2015 5000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-13/08 13.08.2015 5000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-21/10 21.10.2015 7000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-20/11 20.11.2015 2500.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-02/12 02.12.2015 8000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-04/12 04.12.2015 24000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-16/12 16.12.2015 15000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-05/02 05.02.2016 10000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-18/1/05 18.05.2016 5820.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-07/06 07.06.2016 4147.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-01/1/07 01.07.2016 1720.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-25/07 25.07.2016 3000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-02/1/08 02.08.2016 4000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-05/09 05.09.2016 600.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-12/09 12.09.2016 600.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-14/1/09 14.09.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-22/09 22.09.2016 600.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-03/10 03.10.2016 300.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-06/10 06.10.2016 500.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-07/1/10 07.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-10/3/10 10.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-11/10 11.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-17/3/10 17.10.2016 2100.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-19/10 19.10.2016 3000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-26/10 26.10.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-02/1/11 02.11.2016 2000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-09/11 09.11.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-15/11 15.11.2016 2000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-23/11 23.11.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Позика Договiр №П-23/11 23.11.2016 1000.000 0.300 31.12.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 45253.005 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 45253.005 X X
Облiгацiї серiї А 27.11.2013 42667.845 0.000 15.03.2016
Облiгацiї серiї B 27.11.2013 2585.160 0.000 15.03.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3060.000 X X
Інші зобов'язання X 968.615 X X
Усього зобов'язань X 241226.000 X X
Опис: д/н

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
27.11.2013 223/2/2013 42667845.00 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхове товариство "СТРОЙПОЛIС" 25401697 42667845.00
Опис Договiр добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями) № ДД 131125/001 вiд 25.11.2013р.
Предметом страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язанi з вiдшкодуванням Страхувальником збиткiв, що можуть бути завданi власникам облiгацiй серiй А, В внаслiдок неналежного виконання або невиконання ним своїх зобов’язань за облiгацiями серiй А, В якi емiтованi Страхувальником вiдповiдно проспекту емiсiї iменних цiльових забезпечених облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» (далi – Проспект емiсiї).
Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй 11 грудня 2013 року.
Дата початку погашення облiгацiй 15 березня 2016 року.
Iншi умови договору добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями):
Страховим ризиками за цим Договором є певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання.
Страховий випадок - подiя, передбачувана Договором страхування, яка вiдбулась i з настанням якої виникає обов'язок Страховика здiйснити виплату страхового вiдшкодування Страхувальнику або третiй особi.
Страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику Третьою особою майнової претензiї чи подання позову, заявлених у вiдповiдностi до норм чинного законодавства України, про вiдшкодування збиткiв в зв’язку з подiєю, що трапилась внаслiдок порушення Страхувальником умов розмiщення та погашення цiльових облiгацiй серiй А, В. Подiя може бути визнана Страховиком як страховий випадок тiльки за умови наявностi офiцiйної претензiї до Страхувальника та визнання вiдповiдними державними органами, судовими органами або самим Страхувальником вiдповiдальностi останнього за збиток завданий третiй особi.
ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗI НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
У разi настання подiї (обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, Страхувальник зобов’язаний:
При настаннi подiї, що може бути квалiфiкована як страховий випадок, Страхувальник або його представник зобов'язаний прийняти усi можливi заходи по запобiганню та зменшенню розмiру збиткiв, а також повiдомити про це компетентнi органи.
Крiм того Страхувальник зобов'язаний:
Страхувальник зобов’язаний без затримки, але у будь-якому разi не пiзнiше 72 годин (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника способом, що дозволяє об’єктивно зафiксувати факт повiдомлення, зокрема факсом за номером: 044-239-23-11.
При цьому Страхувальник повинен повiдомити:
– номер договору страхування;
– обставини настання подiї.
Письмово оформити повiдомлення про страховий випадок не пiзнiше 5-ти робочих днiв з моменту повiдомлення про його настання.
Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку.
Надати Страховику всю доступну йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для встановлення останнiм причин та наслiдкiв подiї, що вiдбулась, характеру та розмiру заподiяної шкоди.
ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКУ
Для виплати страхового вiдшкодування, Страхувальник надає такi документи:
– заяву про виплату страхового вiдшкодування;
– копiю або оригiнал Договору страхування (страхового сертифiката, полiса);
– документ, що пiдтверджує особу, одержувача страхового вiдшкодування (потерпiлу особу);
– копiя або оригiнал претензiї, висунутої третiми особами, якi зазнали збиток;
– копiя або оригiнал рiшення суду (господарського суду) та матерiалiв справи за позовом третьої особи (третiх осiб) або угоду про вiдшкодування шкоди, за яким виникає обов'язок Страхувальника вiдшкодувати збиток третiй особi (в разi його наявностi).
Страховик може вимагати надання iнших документiв, якi дають змогу з’ясувати факт, причини й обставини настання подiї, що має ознаки страхового випадку та розмiр збиткiв, яких зазнали третi особи.
Страховик має право на власний розсуд зменшити вимоги щодо документiв, визначених пунктом 10.1 Договору.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВIДМОВУ У ВИПЛАТI СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
– Рiшення про виплату або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 30 календарних днiв, з моменту надання Страхувальником всiх необхiдних документiв i вiдомостей про факт настання подiї, що має ознаки страхового випадку та документiв, що пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника.
– У разi необхiдностi проведення експертиз, iнших дослiджень, отримання вiдповiдей на запити до компетентних органiзацiй, строк прийняття рiшення про сплату або вiдмову у сплатi страхового вiдшкодування продовжується вiдповiдно на кiлькiсть днiв, розумно необхiдну для отримання вiдповiдних довiдок, рiшень, витягiв тощо, але не бiльше 3-ох мiсяцiв пiсля строку, передбаченого п.11.1 Договору.
– Страховик має право вiдстрочити виплату страхового вiдшкодування у випадку, коли у нього з’явились обґрунтованi сумнiви стосовно законностi прав одержувача на отримання страхового вiдшкодування. Вiдшкодування не виплачується до тих пiр, поки Страховиком не будуть отриманi необхiднi докази (документи компетентних органiв чи рiшення суду щодо законностi прав одержувача), але не бiльше 3-ох мiсяцiв пiсля строку, передбаченого п.11.1 Договору.
– У випадку прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, таке рiшення повiдомляється Страхувальнику в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 5 робочих днiв з моменту його прийняття.
Даний Договiр набирає чинностi, при умовi його пiдписання Сторонами та внесення першого страхового платежу Страхувальником, з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
27.11.2013 224/2/2013 2585160.00 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхове товариство "СТРОЙПОЛIС" 25401697 2585160.00
Опис Договiр добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями) № ДД 131125/001 вiд 25.11.2013р.
Предметом страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язанi з вiдшкодуванням Страхувальником збиткiв, що можуть бути завданi власникам облiгацiй серiй А, В внаслiдок неналежного виконання або невиконання ним своїх зобов’язань за облiгацiями серiй А, В якi емiтованi Страхувальником вiдповiдно проспекту емiсiї iменних цiльових забезпечених облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвест-Будресурс» (далi – Проспект емiсiї).
Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй 11 грудня 2013 року.
Дата початку погашення облiгацiй 15 березня 2016 року.
Iншi умови договору добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями):
Страховим ризиками за цим Договором є певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання.
Страховий випадок - подiя, передбачувана Договором страхування, яка вiдбулась i з настанням якої виникає обов'язок Страховика здiйснити виплату страхового вiдшкодування Страхувальнику або третiй особi.
Страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику Третьою особою майнової претензiї чи подання позову, заявлених у вiдповiдностi до норм чинного законодавства України, про вiдшкодування збиткiв в зв’язку з подiєю, що трапилась внаслiдок порушення Страхувальником умов розмiщення та погашення цiльових облiгацiй серiй А, В. Подiя може бути визнана Страховиком як страховий випадок тiльки за умови наявностi офiцiйної претензiї до Страхувальника та визнання вiдповiдними державними органами, судовими органами або самим Страхувальником вiдповiдальностi останнього за збиток завданий третiй особi.
ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗI НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
У разi настання подiї (обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, Страхувальник зобов’язаний:
При настаннi подiї, що може бути квалiфiкована як страховий випадок, Страхувальник або його представник зобов'язаний прийняти усi можливi заходи по запобiганню та зменшенню розмiру збиткiв, а також повiдомити про це компетентнi органи.
Крiм того Страхувальник зобов'язаний:
Страхувальник зобов’язаний без затримки, але у будь-якому разi не пiзнiше 72 годин (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника способом, що дозволяє об’єктивно зафiксувати факт повiдомлення, зокрема факсом за номером: 044-239-23-11.
При цьому Страхувальник повинен повiдомити:
– номер договору страхування;
– обставини настання подiї.
Письмово оформити повiдомлення про страховий випадок не пiзнiше 5-ти робочих днiв з моменту повiдомлення про його настання.
Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку.
Надати Страховику всю доступну йому iнформацiю та документацiю, необхiдну для встановлення останнiм причин та наслiдкiв подiї, що вiдбулась, характеру та розмiру заподiяної шкоди.
ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКУ
Для виплати страхового вiдшкодування, Страхувальник надає такi документи:
– заяву про виплату страхового вiдшкодування;
– копiю або оригiнал Договору страхування (страхового сертифiката, полiса);
– документ, що пiдтверджує особу, одержувача страхового вiдшкодування (потерпiлу особу);
– копiя або оригiнал претензiї, висунутої третiми особами, якi зазнали збиток;
– копiя або оригiнал рiшення суду (господарського суду) та матерiалiв справи за позовом третьої особи (третiх осiб) або угоду про вiдшкодування шкоди, за яким виникає обов'язок Страхувальника вiдшкодувати збиток третiй особi (в разi його наявностi).
Страховик може вимагати надання iнших документiв, якi дають змогу з’ясувати факт, причини й обставини настання подiї, що має ознаки страхового випадку та розмiр збиткiв, яких зазнали третi особи.
Страховик має право на власний розсуд зменшити вимоги щодо документiв, визначених пунктом 10.1 Договору.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВIДМОВУ У ВИПЛАТI СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
– Рiшення про виплату або вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 30 календарних днiв, з моменту надання Страхувальником всiх необхiдних документiв i вiдомостей про факт настання подiї, що має ознаки страхового випадку та документiв, що пiдтверджують розмiр збиткiв Страхувальника.
– У разi необхiдностi проведення експертиз, iнших дослiджень, отримання вiдповiдей на запити до компетентних органiзацiй, строк прийняття рiшення про сплату або вiдмову у сплатi страхового вiдшкодування продовжується вiдповiдно на кiлькiсть днiв, розумно необхiдну для отримання вiдповiдних довiдок, рiшень, витягiв тощо, але не бiльше 3-ох мiсяцiв пiсля строку, передбаченого п.11.1 Договору.
– Страховик має право вiдстрочити виплату страхового вiдшкодування у випадку, коли у нього з’явились обґрунтованi сумнiви стосовно законностi прав одержувача на отримання страхового вiдшкодування. Вiдшкодування не виплачується до тих пiр, поки Страховиком не будуть отриманi необхiднi докази (документи компетентних органiв чи рiшення суду щодо законностi прав одержувача), але не бiльше 3-ох мiсяцiв пiсля строку, передбаченого п.11.1 Договору.
– У випадку прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування, таке рiшення повiдомляється Страхувальнику в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови протягом 5 робочих днiв з моменту його прийняття.
Даний Договiр набирає чинностi, при умовi його пiдписання Сторонами та внесення першого страхового платежу Страхувальником, з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
22.04.2016 22.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група «АСКР»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31747036
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 290/3 27.02.2014
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 109 - 2899 23.02.2017 до 23.02.2022 рiк
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2016 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група «АСКР»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31747036
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 290/3 27.02.2014
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 109 - 2899 23.02.2017 23.02.2022
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» станом на 31 грудня 2016 р. Київ 2017
Адресат:
Вищий орган управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС»– зборам учасникiв, якi складаються з учасникiв Товариства або їх представникiв, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на вимогу нормативних актiв останньої.
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС»
Код за ЄДРПОУ 33599166
Мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 38
Дата державної реєстрацiї Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 06.07.2005р., номер запису про державну реєстрацiю 10701070006010592
Основнi види дiяльностi 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
68.31Агенства нерухомостi
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Аудиторська компанiя ТОВ «Аудиторська Група «АСКР» провела аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» (далi Товариство) станом на 31.12.2016 р., що додається, яка включає баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi записки.
В ходi проведення аудиторської перевiрки були вивченi установчi документи, зроблено порiвняння даних, вiдображених в бухгалтерськiй звiтностi з даними журналiв-ордерiв, зроблена оцiнка господарських операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку вимогам дiючого законодавства. До iнформацiї, що перевiрялась, були застосованi такi процедури аудиту: перевiрка, обчислення, аналiтичнi процедури. Вхiднi залишки на початок звiтного перiоду не є предметом перевiрки.
Звiтнiсть Товариства ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який керiвництво Товариства визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних керiвництвом Товариства, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори не мали можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi процедури як спостереження за iнвентаризацiєю необоротних активiв та товарно-матерiальних цiнностей, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала запрошенню нас як Аудитора, iншi процедури, щодо перевiрки наявностi основних засобiв, не були проведенi через обмеження у часi перевiрки.
Аудитори не проводили звiрки дебiторської заборгованостi шляхом направлення письмових запитiв на адресу пiдприємств-дебiторiв, тому ми не можемо висловити думку стосовно повноти вiдображення дебiторської заборгованостi в облiку Товариства на дату звiтностi.
Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
На думку Аудитора, за винят¬ком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умов¬но-позитивної думки», фiнансова звiт¬нiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС»станом на 31 грудня 2016 року складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та прийнятих в Українi Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на результатах перевiрки окремих її статей. Цi результати розкритi у роздiлi II «Звiт про iншi правовi та регулятивнi вимоги» цього Висновку.
II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
1. Вiдповiднiсть розмiру статутного та власного капiталу вимогам законодавства України
На нашу думку, бухгалтерський облiк власного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, а розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
Розмiр власного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам законодавства України та у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2015р. має вiд’ємне значення у розмiрi (16768) тис. грн. Структура власного капiталу наступна:
- зареєстрований (пайовий) капiтал – 16 389 тис. грн.;
- непокритий збиток – (54521) тис. грн.
Формування та сплата статутного капiталу
Згiдно протоколу зборiв учасникiв № 1 вiд 25.06.2005р. було прийнято рiшення про створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС», затвердження Статуту та формування статутного капiталу у розмiрi 31 000 грн. (тридцять одна тисяча гривень 00 копiйок).
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 06.07.2005 року 31 000 грн. (тридцять одна тисяча гривень 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
 Мiжнародна Бiзнес Компанiя «3М Портфолiо Iнк.», що володiла часткою 21 700,0 грн. (двадцять одна тисяча сiмсот гривень 00 копiйок), що становило 70,0% Статутного капiталу;
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АНЬЮIТЕТ ПРОЕКТ», що володiло часткою 9 300,0 грн. (дев’ять тисяч триста гривень 00 копiйок), що становило 30,0% Статутного капiталу.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АНЬЮIТЕТ ПРОЕКТ» здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 9 300,0 грн. (дев’ять тисяч триста гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 30.06.2005р. на суму 4 6500,0 грн. (чотири тисячi шiстсот п’ятдесят гривень 00 копiйок);
- вiд 18.01.2008р. на суму 4 6500,0 грн. (чотири тисячi шiстсот п’ятдесят гривень 00 копiйок).
 Мiжнародна Бiзнес Компанiя «3М Портфолiо Iнк.» здiйснила сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 21 700,0 грн. (двадцять одна тисяча сiмсот гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 30.06.2005р. на суму 10 850,0 грн. (десять тисяч вiсiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок);
- вiд 03.09.2007р. на суму 10 850,0 грн. (десять тисяч вiсiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок).
Статутний фонд Товариства у розмiрi 31 000,0 грн. сформовано та сплачено в повному розмiрi.
Згiдно протоколу зборiв учасникiв № 17/03-08 вiд 17.03.2008р. було прийнято рiшення про продаж часток у Статному капiталi Товариства, а саме:
- належноїМiжнароднiй Бiзнес Компанiї «3М Портфолiо Iнк.» частки у розмiрi 70% у Статутному капiталi Товариства на користь Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED).
- належної ТОВ «АНЬЮIТЕТ ПРОЕКТ» частки у розмiрi 30% у Статутному капiталi Товариства на користь ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС».
Також було прийнято рiшення про перерозподiл часток учасникiв та збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткового внеску Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED).
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 20.03.2008 року становить 3 000 000,0 грн. (три мiльйони гривень 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED), що володiло часткою 2 990 700,0 грн. (два мiльйони дев’ятсот дев’яносто тисяч сiмсот гривень 00 копiйок), що становило 99,69% Статутного капiталу;
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що володiло часткою 9 300,0 грн. (дев’ять тисяч триста гривень 00 копiйок), що становило 0,31% Статутного капiталу.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED) здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 2 969 000,00 грн. (два мiльйони дев’ятсот шiстдесят дев’ять тисяч гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 13.03.2008р. на суму 70 000,0 грн. (сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 27.06.2008р. на суму 2 899 000,0 грн. (два мiльйони вiсiмсот дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копiйок).
Статутний фонд Товариства у розмiрi 3 000 000,0 грн. (три мiльйони гривень 00 копiйок) сформовано та сплачено в повному розмiрi.
Згiдно протоколу Загальних зборiв учасникiв № 24/10-08 вiд 24.10.2008р. було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв учасникiв та затвердження часток учасникiв Товариства.
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 29.10.2008 року становить 22 230 870,0 грн. (двадцять два мiльйони двiстi тридцять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED), що володiло часткою 22 230 870,00 грн. (двадцять два мiльйони двiстi тридцять тисяч вiсiмсот сiмдесят гривень 00 копiйок), що становило 99,69% Статутного капiталу;
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що володiло часткою 69 130,0 грн. (шiстдесят дев’ять тисяч сто тридцять гривень 00 копiйок), що становило 0,31% Статутного капiталу.
Згiдно протоколу Загальних зборiв учасникiв № 12/02-09 вiд 12.02.2009р. було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв учасникiв та затвердження часток учасникiв Товариства.
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 26.02.2009 року становить 16 388 822,00 грн. (шiстнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять двi гривнi 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED), що володiло часткою 16 319 692,00 грн. (шiстнадцять мiльйонiв триста дев’ятнадцять тисяч шiстсот дев’яносто двi гривнi 00 копiйок), що становило 99,58% Статутного капiталу;
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що володiло часткою 69 130,0 грн. (шiстдесят дев’ять тисяч сто тридцять гривень 00 копiйок), що становило 0,42% Статутного капiталу.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС» здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 59 830,00 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч вiсiмсот тридцять гривень 00 копiйок), згiдно виписки обслуговуючого пiдприємство банку вiд 10.02.2009р.
 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED) здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 13 328 992,00 грн. (тринадцять мiльйонiв триста двадцять вiсiм тисяч дев’ятсот дев’яносто двi гривнi 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 12.02.2009р. на суму 6 047 240,00 грн. (сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 12.02.2009р. на суму 7 281 752,00 грн. (два мiльйони вiсiмсот дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копiйок).
Статутний фонд Товариства у розмiрi 16 388 822,00 грн. (шiстнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять двi гривнi 00 копiйок) сформовано та сплачено в повному розмiрi.
Згiдно протоколу Загальних зборiв учасникiв № 08/02-11 вiд 08.02.2011р. було прийнято рiшення про продаж належної Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю «IОКА ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД» (IOKA HOLDINGS LIMITED) частки у статутному капiталi Товариства у розмiрi 21,63% на користь ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» (код ЄДРIСI 233729) та перерозподiл часток учасникiв Товариства. Вказанi змiни були внесеннi до Статуту Товариства, який зареєстровано Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 31.03.2011 року.
Згiдно зареєстрованих змiн в статутi Товариства вiд 07.05.2014р. 10701050015010592, Учасниками Товариства є:
 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «СОТIАСЕЛ ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (SOTIASELVENTURES LIMITED), що володiло часткою 12 775 214,02 грн. (дванадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят п’ять тисяч двiстi чотирнадцять гривнi 02 копiйок), що становило 77,95% Статутного капiталу;
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що володiло часткою 69 130,0 грн. (шiстдесят дев’ять тисяч сто тридцять гривень 00 копiйок), що становило 0,42% Статутного капiталу.
 ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» (код ЄДРIСI 233729), що володiло часткою 3 544 477,98 грн. (три мiльйони п’ятсот сорок чотири тисячi чотириста сiмдесят сiм гривень 98 копiйок), що становило 21,63% Статутного капiталу.
Згiдно протоколу Загальних зборiв учасникiв № 08/11-16 вiд 08.11.2016 р. було прийнято рiшення про продаж частки компанiї «СОТIАСЕЛ ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД» (SOTIASELVENTURES LIMITED) на користьтовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIТI ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ». При цьому зборами учасникiв було затверджено Статут Товариства у новiй редакцiї.
Вiдповiдно до зареєстрованих Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю змiн в статутi Товариства вiд 09.11.2016 за номером 10701050019010592 Учасниками Товариства є:
Учасник Розмiр частки учасника у статутному капiталi Товариства (у гривнях) %
статутного капiталу
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СIТI ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 12 775 214,02 77,95
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 3544477,98 21,63
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС" 69 130,00 0,42
Розмiр внескiв в бухгалтерському облiку, вiдображений по балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» в сумi 16 388 822,00 грн. (шiстнадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот двадцять двi гривнi 00 копiйок), рiвнозначний Статуту Товариства. Порядок ведення аналiтичного облiку по рахунку 40 «Статутний капiтал» вiдповiдає установчим документам та первиннiй документацiї.
Станом на 31.12.2016 року статутний (пайовий) капiтал Товариства сформовано в повному розмiрi.
2. Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) вiдповiдно до застосованих стандартiв фiнансової звiтностi
2.1. АКТИВИ
НЕОБОРОТНI АКТИВИ Товариства вiдповiдно до балансу станом на 31.12.2016 р. вираженi у розмiрi 54 098тис. грн. i представленi наступними статтями.
Стаття балансу Основнi засоби станом на 31.12.2016 року виражена у розмiрi 162тис. грн. У данiй статтi наводиться вартiсть власних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. На нашу думку, бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства протягом 2016 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92. Розкриття iнформацiї про основнi засоби у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73 та з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтност,i затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 березня 2013 року № 433.
Облiк зносу та амортизацiї основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi при введеннi в експлуатацiю.
Звертаємо увагу, що аудитори не приймали участь у проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, тому ми не можемо висловити думку стосовно фактичної наявностi основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв на дату складання фiнансової звiтностi.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв Товариства на 31.12.2016р. становить 38 тис. грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. На нашу думку, бухгалтерський облiк нематерiальних активiв Товариства протягом 2016 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 18 жовтня 1999р. № 242. Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначена на дату початку використання iнвестицiйної нерухомостi, виходячи iз загальної суми витрат на її створення та станом на 31.12.2016р. становить 10 154 тис. грн.На нашу думку, бухгалтерський облiк iнвестицiйної нерухомостi Товариства протягом 2016 року та розкриття iнформацiї про неї у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 32 «Iнвестицiйна нерухомiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 1591 вiд 09.12.2011р. Розкриття iнформацiї про iнвестицiйну нерухомiсть у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року складають 43 725тис. грн., якi складаються з:
- Довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi в сумi 21 282 тис. грн.
- Iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй в сумi 22 443 тис. грн. По цiй статтi вiдображаються фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю на дату балансу на перiод бiльше одного року, а також тi фiнансовi iнвестицiї, якi не планується реалiзувати протягом року.
Бухгалтерський облiк фiнансових iнвестицiй Товариства протягом 2016 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 26 квiтня 2000р. № 91. Розкриття iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
ОБОРОТНI АКТИВИ вираженi у розмiрi 148 996тис. грн. та складаються з наступних статей балансу.
Вартiсть запасiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 116 857тис. грн., у склад яких включається:
- Виробничi запаси – 227тис. грн.;
- Незавершене виробництво – 116 630тис. грн.
На нашу думку, бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей Товариства протягом 2016 року, розкриття iнформацiї про них та оцiнка на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999р. № 246 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. Розкриття iнформацiї про товарно-матерiальнi цiнностi у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
В зв’язку з тим, що аудитори не приймали участi в iнвентаризацiї ТМЦ, ми не можемо висловити думку стосовно фактичної наявностi запасiв на звiтну дату. Пiд час перевiрки було дослiджено iнвентаризацiйнi описи та було звiрено цi описи з даними бухгалтерського облiку. Данi бухгалтерського облiку вiдповiдають результатам iнвентаризацiї.
Придбанi (отриманi) запаси облiковувались за первiсною вартiстю, згiдно п.9 П(С)БУ 9 «Запаси». Вибуття запасiв оцiнювалось згiдно методу собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
Дебiторська заборгованiсть в розмiрi 25 853тис. грн. складається з наступних статей:
- Дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги – 31тис. грн.;
- Дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами – 4 207тис. грн.;
- Дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом – 19 773тис. грн.;
- Iншої поточної дебiторської заборгованостi – 1 852 тис. грн.
Звертаємо увагу, що аудитори не проводили звiрку дебiторської заборгованостi шляхом направлення письмових запитiв на адресу пiдприємств-дебiторiв, тому ми не можемо висловити думку стосовно повноти вiдображення дебiторської заборгованостi в облiку Товариства на дату звiтностi.
В усiх iнших суттєвих аспектах, бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi Товариства протягом 2016 року, розкриття iнформацiї про них та оцiнка на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року здiйсненi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999р. № 237 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. Розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
Грошовi кошти та їх еквiваленти представленi залишками на рахунках в установах банкiв у розмiрi 6 276 тис. грн. На нашу думку, бухгалтерський облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариством протягом 2016 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiк касових операцiй, залишкiв каси, ведення операцiй на рахунках в банку вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Розкриття iнформацiї про грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
НЕОБОРОТНI АКТИВИ, УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПИ ВИБУТТЯТовариства станом на 31.12.2015р. вираженi у розмiрi 30 589 тис. грн. У даному роздiлi балансу вiдображається вартiсть необоротних активiв та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 27 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 листопада 2003 року № 617. Розкриття iнформацiї про Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття у фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
2.2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення складають 45 253 тис. грн. Дана стаття балансу складається з зобов’язань за випущеними та розмiщеними облiгацiями. Iнформацiя, щодо розмiщення облiгацiй наведена у пунктi 3 «Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами» роздiлу II даного звiту.
Поточнi зобов’язання i забезпечення становлять 195 973тис. грн.. i складаються з:
- кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги – 131тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом – 2 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання – 195 840тис. грн.
На нашу думку, бухгалтерський облiк зобов’язань Товариства протягом 2016 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20. Розкриття iнформацiї про зобов’язання у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
2.3. ЧИСТИЙ ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
За результатами господарської дiяльностi за 2016 рiк Товариством отримано фiнансовий результат у виглядi збитку у розмiрi 21 364тис. грн.
На нашу думку бухгалтерський облiк (визнання i оцiнка) доходiв i витрат ведеться у вiдповiдностi з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Розкриття iнформацiї про отриманi доходи i понесенi витрати розкрита у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73.
Облiк доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв та iнших активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. №290.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) визнавався в разi наявностi наступних умов:
- покупцевi переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (роботи, послуги);
- сума доходу достовiрно визначена;
- достовiрно оцiнений ступень завершеностi надання послуг на дату балансу;
- достовiрно оцiненi витрати, здiйсненнi для надання послуг та необхiднi для їх завершення.
Визнання витрат та їх склад вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999р. Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв та збiльшенням зобов’язань. В звiтi форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)» витрати вiдображаються одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi.
3. Стан виконання зобов'язань за борговими цiнними паперами
Рiшення про розмiщення облiгацiй приймались Зборами учасникiв ТОВ «Iнвест-Будресурс» на пiдставi протоколiв:
 Протокол № 25/11-2013 вiд 25.11.2013р. Загальна кiлькiсть Облiгацiй: 818 865 (вiсiмсот вiсiмнадцять тисяч вiсiмсот шiстдесят п'ять) штук. Форма iснування облiгацiй - бездокументарна. Вид забезпечення: страхування ризикiв непогашення основної суми боргу за цiльовими облiгацiями. Загальна номiнальна вартiсть усiх серiй облiгацiй: 45 253 005,00 грн. (Сорок п'ять мiльйонiв двiстi п'ятдесят три тисячi п'ять гривень 00 копiйок).
Серiя Тип облiгацiй Кiлькiсть облiгацiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть серiї, грн. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї, грн.
A iменнi, цiльовi, забезпеченi 775 779 42 667 845,00 55,00
B iменнi, цiльовi, забезпеченi 43 086 2 585 160,00 60,00
4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р.№435-IV (частина четверта ст.144 ЦКУ) кожне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по пiдсумках фiнансово-господарського року повинне порiвнювати розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства. Якщо пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв визначається як рiзниця мiж активами балансу (I р А+II р А+III р А) та зобов’язаннями Товариства (II р П+III р П +IV р П + V р П) i складає на 31.12.2016 р. вiд’ємне значення – 38 132 тис. грн.
Звертаємо увагу на необхiднiсть усунення вiд’ємного значення та збiльшення вартостi чистих активiв протягом наступного звiтного перiоду до розмiру статутного капiталу Товариства.
5. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностеймiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентомцiннихпаперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовоюзвiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйсниваудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностеймiжфiнансовоюзвiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншоюiнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоїiнформацiї в документах, що мiстятьперевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В ходi проведення аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностеймiжфiнансовоюзвiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншоюiнформацiєю, яка розкривається емiтентомцiннихпаперiв та подається до Комiсiї.
6. Iдентифiкацiя та оцiнкаризикiв суттєвого викривлення фiнансовоїзвiтностiвнаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнкиризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнкаризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю Товариства. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностiоблiковоїдокументацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, сприятиме при iдентифiкацiїризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiннязовнiшнiхчинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi, структуру та спосiбфiнансування, облiковуполiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики. Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства. Пiд час проведення аудиторських процедур за МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитiфiнансової звiтностi», фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого викривлення фiнансовоїзвiтностiвнаслiдок шахрайства не iдентифiковано.
7. Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
За перiод з 01.01.2017 р. (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiстьподiй, якiiстотно б вплинули на ФiнансовузвiтнiстьТовариства за 2016рiк аудитору не надавалась та пiд час проведення аудиту не iдентифiкована. Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансовихзвiтiвпiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкуванняФiнансовихзвiтiввiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовiзвiти, несе керiвництвоТовариства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група «АСКР»
Код за ЄДРПОУ 31747036
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво №2899 видане за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 23.04.2002р. №109, продовжене рiшенням АПУ №339/4 вiд 23.02.2017 р. до 23.02.2022 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Рiшення Аудиторської палати України №268/4 вiд 25.04.2013р.
Включено до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту Рiшення Аудиторської палати України №290/3 вiд 27.02.2014р.
Iнформацiя про аудитора Шестопал Раїса Василiвна
Сертифiкат аудитора - Серiя «А» №003617, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29.01.1999р. за № 74, термiн дiї - до 29.01.2018р.
Мiсцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186
Контактний телефон (044) 599-8-555
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Пiдставою для проведення перевiрки є договiр № 10/02-А вiд 04.02.2013р. ТОВ «Аудиторська Група «АСКР». Незалежна аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства проведена в особi аудитора Шестопал Раїси Василiвни (сертифiкат аудитора серiї «А» №003617, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29.01.1999р. за № 74, термiн дiї продовжено рiшенням АПУ вiд 31.01.2013 р. №264/2 до 29.01.2018р.).
Термiн перевiрки: розпочата 03.04.2017 р., закiнчена 18.04.2017 р.
Мiсце проведення аудиту: м. Київ.
Аудиторський висновок складений українською мовою на 11 аркушах не враховуючи додаткiв.
Додатки: фiнансова звiтнiсть у складi Балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016р., Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016р., Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016р., Звiт про власний капiтал за 2016р., Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016р.
Аудиторський висновок надано керiвництву «IНВЕСТ-БУДРЕСУРС» в двох екземплярах 18квiтня 2017 року.
Дата аудиторського висновку: 18квiтня 2017р.


Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР» ________________________ Р. В. Шестопал
(Сертифiкат аудитора серiї А № 003617 вiд 29 сiчня1999р., рiшення Аудиторської палати України № 74 вiд 29.01.1999р.,термiн дiї сертифiката продовжено рiшенням АПУ вiд 31.01.2013 р. №264/2 до29.01.2018р. )



КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.10
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01015, м. Київ, вул.Iвана Мазепи, будинок 38
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 47 38 0
первісна вартість 1001 90 90 0
накопичена амортизація 1002 43 52 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 19 0
Основні засоби: 1010 143 162 0
первісна вартість 1011 353 427 0
знос 1012 210 265 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 10154 10154 0
первісна вартість 1016 10154 10154 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

21282

21282

0
інші фінансові інвестиції 1035 28210 22443 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 59836 54098 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 44950 116857 0
Виробничі запаси 1101 742 227 0
Незавершене виробництво 1102 44208 116630 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 130 31 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

15358

4207

0
з бюджетом 1135 10971 19773 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2872 1852 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 12606 6276 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 12606 6276 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 86887 148996 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 30589 0 0
Баланс 1300 177312 203094 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16389 16389 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -33157 -54521 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -16768 -38132 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 45253 45253 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 45253 45253 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 58 131 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2 2 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 148767 195840 0
Усього за розділом IІІ 1695 148827 195973 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 177312 203094 0

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 115 53
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 36 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

79

53
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 7
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2297 ) ( 2380 )
Витрати на збут 2150 ( 1782 ) ( 76 )
Інші операційні витрати 2180 ( 17228 ) ( 1410 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 21228 ) ( 3806 )
Дохід від участі в капіталі 2200 9 11
Інші фінансові доходи 2220 10582 0
Інші доходи 2240 0 2400
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 486 ) ( 259 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 10241 ) ( 2263 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 21364 ) ( 3917 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 21364 ) ( 3920 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -21364 -3920

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 16957 0
Витрати на оплату праці 2505 2114 1782
Відрахування на соціальні заходи 2510 465 655
Амортизація 2515 64 116
Інші операційні витрати 2520 59603 22173
Разом 2550 79203 24726

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

115

53
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 65869 13114
Інші надходження 3095 4825 2461
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5794 )

( 2554 )
Праці 3105 ( 1683 ) ( 1421 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 465 ) ( 1021 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 434 ) ( 301 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 434 ) ( 298 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 57330 ) ( 65553 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 16827 ) ( 7658 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 723 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 13084 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -12447 -75964
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 9911 73847
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 9 11
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 3803 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6117 73858
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 10723
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 10723
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -6330 8617
Залишок коштів на початок року 3405 12606 3989
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 6276 12606

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв заповнюється за прямим методом.
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвест-Будресурс" за ЄДРПОУ 33599166
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16389 0 0 0 -33157 0 0 -16768
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 16389 0 0 0 -33157 0 0 -16768
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -21364 0 0 -21364
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -21364 0 0 -21364
Залишок на кінець року 4300 16389 0 0 0 -54521 0 0 -38132

Примітки д/н
Керівник Хабiн Р.Р.
Головний бухгалтер Бут В.В.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльовихоблiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). Станом на 31.12.2016 р. вiд продажу цiльовихоблiгацiй на будiвництво житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 було залучено коштiв у сумi 44 176 165,83 грн. Станом на 31.12.2016 р. було використано кошти на будiвництво житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 у сумi 110 665 531,95 грн. Виконання плану будiвництва житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 становить 99,98%. Виконанi роботи з будiвництва житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3, а саме: возведення монолiтнихконструкцiй тех. поверху будинку, цегляна кладка, будiвництво побутового мiстечка, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика, винесенiiнженернiмережi з пiд плям будiвництва, знесенiзеленi насадження з пiд плям забудови, землянi роботи по влаштуванню котловану, пiдготовчi роботи, влаштування паль, влаштування ростверку, гiдроiзоляцiя вертикальних стiн, позамайданчиковi мережi, часткове виконання фасадiв, електромонтажнi роботи, пусконаладочнi роботи з пожежної сiгналiзацiї. Виконуються роботи з будiвництва житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3, а саме: внутрiшне оздоблення, пусконаладочнi роботи лiфтiв, благоустрiйтерiторiї. На проектнi роботи житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 використанi кошти у сумi - 1 199 769,32 грн. На пiдряднi роботи житлового комплексу та житлових будiвельспецiального призначення на вул. Львiвська, 15 у Святошинському районi м. Києва (Третя черга будiвництва) будинок №3 використанi кошти у сумi - 98 788 752,91 грн.